Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om koronasituasjonen og tilbud innen psykisk helse og rus

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV): 

Både som kommunestyrerepresentant, medlem av hovedutvalg for velferd og leder av Brukerrådet for psykisk helse og rus i (gamle) Asker, erfarer jeg nå bekymring rundt tilbudet til mennesker med psykisk helse- og/eller rusutfordringer i Asker.

I spesialisthelsetjenesten stenges døgntilbud ned, og på poliklinikkene avlyses timer eller kontakten skjer per telefon.

Helsedirektoratet skrev fredag ettermiddag:

Disse pasientgruppene samt brukere utenfor døgnbehandling må regnes som høyrisikogrupper med tanke på smitte på grunn av egen tilstand. De kan også utgjøre en betydelig fare for å smitte. Mange sliter med angst og frykt for koronasituasjonen som kan øke dette. Opplevelse av ekstra sårbarhet, selvmordsproblematikk og psykoseutvikling kan trigges i krisetid med stort mediatrykk. Mange i disse målgruppene mangler nettverk og har liten kontakt med familie. Enkelte sykehus legger ned drift på avdelinger innen psykisk helsevern for å bruke personalet til andre oppgaver. Det gjør det krevende for akutt avdelingene som ikke har poster/avdelinger å overføre pasienter som til en viss grad er stabilisert videre til. Det har kommet signaler fra brukere om at folk nå blir skrevet ut før tiden og har begynt å få beskjed om at de ikke kommer til rusbehandling som planlagt. Det har også kommet eksempler på at pasienter ikke får benytte sine brukerstyrte senger.

I Asker kommune er slik jeg forstår blant annet dagsentre, ambulante tjenester og basene ved botiltakene for psykisk helse og rus stengt ned/begrenset til telefonkontakt, og man vurderer å stenge ned lavterskel døgntilbud for psykisk syke på Nedre Sem.

Jeg ber derfor om en orientering om hvordan Asker kommunes tjenester til mennesker med psykisk helse- og/eller rusutfordringer er tenkt organisert/sikret gjennom koronapandemien?

Vh Janne Grøttumsbråten

Svar fra ordfører Lene Conradi:

I Psykisk helse og rus tjenester har vi gjort følgende tilpasninger for å forebygge spredning av koronasmitte, og for å kunne opprettholde forsvarlig tjeneste med reduserte ressurser, også på sikt.

Aktivitetshuset og Grindestua har til tider mange brukere, og det er vanskelig å følge anbefalingene som er gitt sentralt for å unngå smittefare. Vi har derfor midlertidig opphør i stedlig tjeneste.

Det har vært kontakt med alle brukere av tilbudene via SMS og via Facebook.

Alle brukere med vedtak på Aktivitetshuset er også ringt opp, og de fått tilbud om samtaler med kontaktperson per tlf.

Vi har stort og fortløpende fokus på vurdering og prioritering av hvilke brukere som har størst behov for oppfølging.

Det samme gjelder for de andre to aktivitetssentrene, i tidligere Røyken og Hurum.

FACT - Avdelingsleder har kontakt med fagansvarlig i teamet i Vestre Viken, og de følger opp pålagte tiltak. De har også løpende vurdering i forhold til hvilke brukere som skal prioriteres for oppfølging, med tanke på evt redusert behandlerkapasitet.

Lavterskel tilbudet - rask psykisk helsehjelp - samler ikke personer kurs, men alle ansatte er tilgjengelige på telefon. Alle ansatte har jobbtelefon, og har disse med seg hjem. Det er dermed utvidet tilgjengelig. Vi har utvidet åpningstid for kontakt- telefonen, denne blir besvart hver dag hele uken, i vanlig åpningstid. (normalt er denne åpen 2 timer 4 dager i uken). Det har ikke vært økt pågang på denne telefonen så langt, men vi følger med og vil sette inn ekstra ressurser om det er behov for det.

Nedre Sem har vanlig drift, og det er nå en ledig plass i Lavterskel døgn.

Kveld- og helgetilbud utøves som vanlig. Lavterskel – døgntelefonen er også i drift som vanlig. Det er ikke økt pågang så langt, men vi vurderer til enhver tid om det vil være behov for mer ressurser.

Når det gjelder de ambulante tjenestene er disse ivaretatt ved telefonkonsultasjoner og tett dialog mellom bruker og behandler. Det rykkes ut til dem som trenger det. De som har behov for kontakt med sin behandler får det.

Tjenesten har hatt dialog med kommuneoverlegen ved vurderinger for karantene av ansatte. Det er kommunisert fra kommuneoverlege at virksomheten fortløpende skal gjøre vurderinger etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, og de beslutningene som til enhver tid er gjeldende.

Det ble opprettet kontakt med brukerne av oppfølgingstjenesten nord via SMS fra Gerica fredag 13.3. Brukerne av tjenesten er der informert om at det er iverksatt flere tiltak for å begrense smittespredning, og at avtaler kan bli gjennomført via telefon. Det er i tillegg gitt informasjon om at dersom de trenger å ta kontakt med tjenesten, kan de ringe sin kontaktperson. Telefonnummeret til kontakttelefon til avdelingen er også opplyst.

Alle ansatte har jobbtelefon tilgjengelig hjemme, og det er satt en koordinerende stab med leder, fagkoordinator og sykepleier som skal hele tiden være tilgjengelig og styre ressursene i avdelingen.

Feltsykepleien gir tjenester til noen av de mest utsatte og sårbare brukerne i virksomheten.

Feltsykepleien er prioritert i forhold til tilgang på biler, og alle ansatte har fått informasjon om at brukerutstyr er tilgjengelig for utdeling fra tjenesten, da lavterskeltilbud som kirkens bymisjon og varmestua er begrenset.

I de boligene som har fellesbaser er det fokus på hygienetiltak. Det vurderes til enhver tid om det er brukere som har behov for ekstra oppfølging. Personalet i boligene følger ved behov opp beboerne i deres leiligheter og er alltid tilgjengelig på telefon.

Det er til enhver tid tett dialog og samarbeid mellom de ulike avdelingene i virksomheten, mtp behov for fordeling av ressurser og personell.

Gjennom denne målrettede, forebyggende organiseringen, mener vi at vi også på lang sikt vil kunne ivareta de brukerne vi har ansvar for.