Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om personell til massevaksinering

Spørsmål fra janne Grøttumsbråten (SV)

Jeg har fått en henvendelse fra en mor om at helsestasjonen i Røyken vil miste en 100% stilling i et halvt år for å jobbe med vaksinasjon.

Jeg ber om en orientering i møtet på om dette fortsatt er utbredt praksis i Asker. Signalene har jo vært ganske tydelige på at dette ikke skal gå ut over helsestasjonstilbudet eller tilbudet til andre sårbare grupper.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålet:

Kommunen kan ikke kommentere konkret omdisponering av en ansatt innen en avdeling fordi dette er et forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte, evt. med deltakelse av tillitsvalgte.

Det vil i en periode kunne bli et noe redusert tjenestetilbud til befolkningen, da kommunen må omdisponere personell til nødvendige beredskapsoppgaver. Kommunen vil fortsatt sørge for at lovpålagte tjenester ytes til innbyggerne på en forsvarlig måte.

Asker kommune er i en alvorlig krisesituasjon hvor innbyggernes liv, helse og samfunnskritiske funksjoner er truet, hvor kommunen plikter å sikre forsvarlige tjenester og samtidig sørge for tilstrekkelig kapasitet i beredskapsarbeidet. Dette for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse i å gjennomføre den nasjonale TISK-strategien og kunne massevaksinere befolkningen for å bekjempe koronapandemien.

Som kjent har Asker kommune en egen koronaklinikk for TISK-strategien med en grunnbemanning med ca. 40 årsverk, og er nå i ferd med å etablere en tilsvarende vaksinasjonsklinikk i Lensmannslia 4.

Massevaksinasjonsklinikken vil ha en tilsvarende fast grunnbemanning fra ca. 1. mars, og denne må kunne skaleres opp og evt. ned på kort varsel avhengig av tilgang på vaksiner. Arbeidstiden vil bli fra kl. 08.00-15.00 på dagtid og for de som skal ha kveldsskift vil arbeidstiden være 15.00-22.00 mandag til fredag. Det kan også bli aktuelt med arbeid i helg, dersom vaksinetilgangen tilsier det.

Personell som inngår i grunnbemanningen inngår i en periode på minimum  4-6 uker og vi ønsker å rullere dette blant våre ansatte. Dette for å sikre nødvendige kompetanse, stabilitet, kontinuitet og forsvarlige helsetjenester. Grunnbemanningen vil utgjøre stammen i vaksinasjonsklinikken så lenge vaksineringen pågår til medio august/september.

Kommunen opererer med ulike scenarioer med lavt nivå (grunnbemanningen), medium nivå, høyt nivå, ekstra høyt nivå. Maks omdisponert personell til grunnbemanning for begge klinikkene utgjør inntil 100 årsverk.

Asker kommune vil som andre kommuner søke å fordele merbelastning på de ulike tjenesteområdene som stiller solidarisk opp for å ivareta kommunens beredskapsansvar og at vi samtidig kan sørge for forsvarlige tjenester til barn og unge og voksne i denne perioden.

Tjenester til barn og unge er tatt spesielt hensyn til av kommunen i tråd med nasjonale føringer, men må også bidra solidarisk for å ikke overbelaste tjenesteområdet som yter tjenester til eldre og voksne med psykiske lidelser og rusutfordringer mm.

Kommunen vil rekruttere og omdisponere helsepersonell med vaksinasjonskompetanse som i hovedsak er i tjenesteområdene oppvekst og velferd. I tillegg har vi en egen plan for å sørge for avlastning ved å benytte administrativt personell med helseutdanning, innleie og kjøp av private helsetjenester og bruk av seniorer med helsefaglig kompetanse.

Kommunedirektøren erfarer at alle ansatte ønsker å bidra solidarisk i denne svært krevende situasjonen. Vi har hatt møter med de hovedtillitsvalgte som støtter opp om arbeidet med organisering og innbemanning ved de to klinikkene. Denne prosessen er godt i gang og klinikken vil pr. 1 mars ha kapasitet til å kunne vaksinere inntil 2.300 innbyggere pr. dag.

Når det gjelder helsefaglig personell har kommunen vedtatt at følgende prioritering skal være gjeldende i arbeidet med å bemanne opp klinikkene:

  1. sykepleiere/vernepleiere i administrative stillinger (alle tjenesteområder)
  2. private firmaer som tilbyr helsepersonell med vaksinasjonskompetanse
  3. vernepleiere og annet personale i kommunen med vaksinasjonskompetanse
  4. seniorer med sykepleiefaglig kompetanse på senioravtaler
  5. interesserte innbyggere og ansatte som ønsker å jobbe ekstra
  6. sykepleiere og helsesykepleiere med innbyggernær tjeneste

Vi har spesielt anmodet om at helsepersonell i administrative stillinger vurderes omdisponert til vaksinasjonsklinikkens grunnbemanning. Dette betyr sykepleiere og eventuelt vernepleiere med vaksinasjonskompetanse. Kommunen er opptatt av å skjerme tjenestene mest mulig, spesielt barn og unge, og tjenester som gis direkte til innbyggerne. Ved å følge den vedtatte prioriteringen vil vi skjerme de innbyggernære tjenestene lengst mulig.