Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om Arbeidsmiljøloven og sykehusene

Spørsmålet fra Janne Grøttumsbråten

Undertegnede representant stiller med dette følgende grunngitte forespørsel til ordfører:
 
Gjennom flere oppslag i Budstikka og riksdekkende medier den senere tid er det blitt kjent omfattende brudd på arbeidsmiljøloven og bekymring for lav bemanning og uforsvarlig drift ved både Blakstad sykehus og Dikemark sykehus. Sykehusene er også i meget dårlig bygningsmessig stand, og uegnet for den virksomhet som drives der. Sykehusene er driftet av Helse-Sør Øst ved henholdsvis helseforetakene Vestre Viken HF og Oslo Universitetssykehus (OUS). Selv om Asker kommune hverken er arbeidsgiver eller drifter, kan kommunen etter undertegnedes representants syn ikke lukke øynene for så graverende forhold ved virksomheter plassert i Asker.  
 
Vil/kan ordfører på noe vis forfølge de forhold som er avdekket ved de nevnte virksomheter plassert i Asker?
 
Vh Janne Grøttumsbråten (SV)

Svar fra ordfører Lene Conradi

Blakstad sykehus og Dikemark sykehus eies av staten og driftes av Helse-Sør Øst. Brudd på arbeidsmiljøloven følges opp av Arbeidstilsynet, mens forsvarligheten av helsetjenester følges opp av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Asker kommune har ingen lovhjemmel eller myndighet til å følge opp slike forhold ved sykehusene.
 
Kommunen har en god administrativ samhandling med Vestre Viken gjennom Lokalt samarbeidsutvalg (LSU). Eventuelle mediaoppslag om kritikkverdige forhold ved sykehus kan bli tema i den sammenheng.

Ordførermøte med Vestre Viken er en arena hvor det også er mulig å informere om og drøfte aktuelle saker, der dette vil være naturlig å ta opp.