Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (Sv) om gratis sfo

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten

Vi står med andre ord midt i utrullingen av en SFO-reform. Kommune-Norge må i løpet av de neste månedene ta stilling til hvordan de skal løse implementeringen av gratis SFO.

Hvordan er gratis halvdagsplass planlagt implementert i Asker kommune, og når blir informasjonen sendt ut til foresatte slik at de kan velge alternativ for SFO på bakgrunn av dette?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar:

Saksopplysninger

Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022.

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til forskrift om ordningen på høring. Høringsfristen er 29. april. Innføringen av 12 timer gratis SFO er dermed ennå ikke vedtatt. Når det er vedtatt endringer i de nasjonale reglene, må det innføres endringer i Asker kommunes lokale SFO-forskrift.

Det følger av Utdanningsdirektoratets forslag at kommunene er gitt stor frihet til å bestemme hvordan tilbudet om gratis SFO skal organiseres. Det er kommunen som avgjør hvordan de 12 timene skal fordeles, men det må tilbys gratis SFO alle dager kommunen normalt har et SFO-tilbud. Det vil si at kommunen bestemmer både hvilke dager og når på dagen moderasjonsordningen skal gjelde. Ordningen skal likevel gjelde uavhengig av om eleven har et heltids- eller deltidstilbud i SFO, og kommunen kan ikke kreve oppholdsbetaling for SFO der foreldrene bare ønsker å benytte seg av det tilbudet som er gratis.

Vurdering:

Det er ennå ikke sendt ut felles informasjon til foreldre om hvordan ordningen med gratis SFO skal innføres i Asker kommune. Bakgrunnen for dette er at innføringen av gratis SFO ennå ikke er vedtatt nasjonalt, og forutsetter endringer i kommunens lokale SFO-forskrift.

Før det kan gjøres endringer i kommunens lokale forskrift må endringene på høring. Utvalg for oppvekst skal i sitt møte 28. april 2022, ta stilling til om kommunedirektørens forslag om endring i SFO-forskriften og innretting av ordningen med 12 timer gratis SFO, skal sendes på høring.

I høringsforslaget foreslår kommunedirektøren at det innføres 2,5 timer med gratis SFO hver dag for alle førsteklassinger. Dette betyr at alle førsteklassinger vil få et tilbud om gratis SFO uavhengig av om de har to, tre, fire eller fem dagers plass. De som har fem dagers plass, vil totalt sett få 12 timer gratis SFO hver uke. Tilnærmet alle førsteklassinger benytter tilbudet om fem dager plass.

Kommunedirektøren har ellers søkt Utdanningsdirektoratet om tilskudd til heltids gratis SFO-tilbud for 1. klassinger i familier med lav inntekt. Søknadsfrist for tilskuddet er 1. mai, og kommunedirektøren vet derfor ikke om kommunen vil få tildelt tilskudd.