Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om IPS

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV):

Vil Asker kommune opprettholde forpliktelsene på avtale som er inngått ved at IPS (Individuell Jobbstøtte) implementeres i ordinær drift fra 1. januar 2021?

Bakgrunn:

Asker kommune søkte om midler for implementering av IPS som en del av tjenesten sommer 2017. En bakgrunn for søknad om midler var blant annet at Asker kommune, gjennom HP ønsket recovery-basert behandling. Metodeveileder ble ansatt først mars 2018, det ble av den grunn søkt om å forskyve implementeringsperioden/prosjektet slik at oppstart først ble 2018. I oppstart ble det bestemt at FAT skulle ha en metodeveileder og 3 jobbspesialister. I senere tid ble den ene stillingen fjernet dagen intervjuer skulle avholdes. Teamet ble fra høsten 2019 da redusert til 3 ansatte.

Virksomheten har til sammen mottatt 3,2 mill. i tilskudd for implementeringen, med den forutsetning at prosjektet skulle implementeres i ordinær drift etter den 3-årige prosjektperioden. Hvis prosjektet ikke implementeres kan Asker kommune bli bedt om å betale tilbake hele tilskuddsbeløpet.

Svar fra ordfører Lene Conradi (obs: merk korrigering under svaret): 

IPS er et tilbud til personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblemer som ønsker hjelp til å komme i arbeid eller beholde ordinært, lønnet arbeid. Tilbudet er en metode innen arbeidsrehabilitering, der behandling i helse- og omsorgstjenesten og arbeidsrettet oppfølging foregår parallelt.

Asker kommune har mottatt prosjektstøtte fra Helsedirektoratet til IPS i virksomheten Psykisk helse og rus i en prosjektperiode på tre år. Prosjektperioden utløper 31. desember 2020. Tre ansatte på midlertidige prosjektkontrakter har arbeidsavtaler som løper ut året. Det ble i stillingsutlysningen tatt forbehold om statlige tilskudd.

Asker kommune har implementert IPS-modellen både i virksomheten Psykisk helse og rus og i NAV Asker, og de to virksomhetene har en samarbeidsavtale. Etter at prosjektperioden er avsluttet, vil kommunen i samarbeid med NAV Asker vurdere hvordan tilbudet kan organiseres videre. 

Obs: I ordførers opprinnelige svar er det beklagligvis en feil formulering. Vennligst se korrigert formulering her: 

IPS-metodikken har som mål å hjelpe mennesker med psykisk helse- og rusproblemer med å finne arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet, samtidig med at de mottar behandling.

Ifølge administrasjonen har IPS-arbeidet i prosjektperioden vært en del av i Psykisk helse og rustjenester som har hatt tett samarbeid med NAV Asker og DPS. IPS vil fra 1. januar 2021 driftes av NAV Asker. Målet er at brukerne skal få samme oppfølging som tidligere, og at organisering av tilbudet ikke skal være av betydning for den enkelte.