Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om mottak av barn og barnefamilier fra Moria

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV): 

I natt brant Moria-leiren ned. En leir som er definert som helvete på jord. I natt brant det i helvete. Før det levde disse menneskene i den største nød. På toppen av dette er de rammet av korona. Nå er det verre enn vi kan klare å forestille oss.

Regjeringen har sittet helt stille i denne saken, og sagt at de kun vil evakuere barn og barnefamilier om 8-10 andre land gjør det samme. I dag gikk imidlertid regjeringen ut og sa at Norge kan ta imot 50 personer. Det er bra at de tar ansvar, men tallet er alt for lavt. Bergen har i dag sagt at de alene kan ta imot 50 personer.

Over 100 kommuner signerte oppropet om å evakuere barna fra Moria, og mange står klare til å ta imot og vise solidaritet med de som er på flukt. Det haster, og kommunene kjenner sine tjenester og lokalmiljø best, og kan hjelpe og bidra til at vi kan ta imot mer enn 50 personer i Norge. Nå bør Asker også kjenne sin besøkelsestid.

Vil ordføreren så raskt som mulig finne ut hvor mange barn og barnefamilier fra Moria-leiren vi kan ta imot i Asker, og viderebringe budskapet til regjeringen?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Asker kommune har tradisjon for å stille opp i nasjonale dugnader under internasjonale humanitære kriser, som medfører mottak og bosetting av flyktninger.

Dersom norske myndigheter ber kommunen om å øke mottaket og bosetting av flyktninger, vil kommunen stille opp og ta imot vår andel, slik at Norge kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser.

Virksomheten «Inkludering og mangfold» har ansvar for voksenopplæring, tjenester til enslige mindreårige flyktninger, introduksjonsprogram og flyktningetjeneste. De jobber med å sikre bolig, gode helsetilbud, og kvalifisering og arbeid for flyktninger. Tjenesten har utviklet et variert bo- og omsorgstilbud med døgnbemannet bofellesskap, familiehjem og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Kompetansen og kapasiteten ble bygget opp under flyktningkrisen i 2015.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som anmoder kommunene om bosetting av flykninger. I 2020 har Asker kommune sagt ja til å bosette inntil 65 personer. Så langt har kommunen bosatt rundt 30. Tjenestene er i dag dimensjonert til å bosette ytterligere 35 personer inneværende år, men trenger tid og ressurser til planlegging.

Basert på kommunens kompetanse i tjenesten og erfaringer fra bosetting under flyktningkrisen, vil kommunen kunne etablere ulike tilbud på relativt kort tid. Vi vil sørge for at de får et forsvarlig botilbud, helseoppfølging, norskopplæring og kvalifisering mot videre utdanning eller arbeid. NAV, næringsliv, frivilligheten og innbyggere i Asker vil være viktige samarbeidspartnere og støttespillere.

Når det gjelder 2021 antar vi at IMDi vil komme tilbake med anmodning om bosetting ut fra de prognosene de har. Asker vil rigge sitt tilbud i forhold til antallet som vedtas av kommunestyret.

Et raskt overslag over bosetting i tidligere Røyken, Hurum og Asker under flyktningkrisen i 2015 tilsier at dagens Asker i en ekstraordinær situasjon bør kunne bosette opp mot 160 personer på ett år. 

Asker kommune ønsker å gjøre nasjonale myndigheter kjent med at vi på kort varsel kan bidra til å bosette et økt antall flyktninger i vår kommune gjennom FNs kvotesystem, og jeg vil denne uken sende et brev til regjeringen hvor dette kommer frem.