Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om psykisk helse og lavterskeltilbud i Asker i lys av koronasituasjonen

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV):

Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling. Forekomst av selvmordsproblematikk, psykoseutvikling og akutte stressreaksjoner kan øke i krisetider.


For brukere med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse bør det legges til rette for ambulant oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som for eksempel ved ACT/FACT team.

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Norge og Asker kommune er rammet av en global pandemi og regjeringen har vedtatt de strengeste smitteverntiltakene i samfunnet i fredstid. Kommunen jobber etter nasjonale føringer, lov om kommunal beredskapsplikt og har satt kriseledelse mm.


Helsetjenesten i Norge er endret og må prioritere sine oppgaver, ressurser for å sikre liv og helse og ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å håndtere mange akutt og alvorlige syke pasienter som følge av pandemien.
Dette innebære at tjenestene, prioriteringene og ressursene må tilpasses kommunen og sykehusets beredskapssituasjon med grønn, gul og rød beredskap.

Vi søker så langt som mulig å dekke befolkningens behov for ulik former for helsehjelp og har stor oppmerksomhet rettet mot usatte barn og unge og andre sårbare grupper i samfunnet. Vi følger de nasjonale føringene gitt av helsedirektoratet og folkehelseinstituttet og de til enhver tid gjeldende smittevernpålegg fra myndigheten.

I Psykisk helse og rustjenester har vi gjort følgende tilpasninger for å forebygge spredning av koronasmitte, og for å kunne opprettholde forsvarlig tjeneste med reduserte ressurser, også på sikt.

Aktivitetshuset og Grindestua har til tider mange brukere, og det er vanskelig å følge anbefalingene som er gitt sentralt for å unngå smittefare. Vi har derfor midlertidig opphør i stedlig tjeneste.
Vi har stort, og fortløpende fokus, på vurdering og prioritering av hvilke brukere som har størst behov for oppfølging.
Alle brukere tilknyttet Aktivitetshuset, og de to aktivitetssentrene i tidligere Røyken og Hurum, følges tett opp. Behandler ringer opp sine brukere, og det avtales møtepunkter. Det er åpnet flere telefonlinjer inn til Aktivitetshuset, slik at brukere lett kan nå oss.
Brukere kan avtale møte med sine behandlere og få en samtale på gåtur. De ansatte bringer også mat hjem til brukere som har behov for hjelp til det.
Vi har spesielt fokus på å holde god kontakt med brukere som har barn, og brukere som bor alene uten særlig nettverk.
Vi har fått tilbakemeldinger om at denne oppfølgingen oppleves tilfredsstillende, slik situasjonen er nå.
Brukere tilknyttet Grindestua møtes til «Snugrupper», selvhjelpsgrupper, via Zoom, sammen med sine behandlere/kontakter. Det er nå også startet en pårørende gruppe, via Zoom, som er veldig godt mottatt.
Ansatte på Grindestua utfører også oppsøkende virksomhet på telefon, spesielt til de de er bekymret for.

Vi har god dialog med Asker DPS om samarbeid rundt særlig utsatte pasienter som f.eks. pasienter i FACT-team og LAR-pasienter.
Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester prioriteres, og har større andel oppmøtekonsultasjon og ambulant oppfølging i FACT-team.
Vi har i virksomheten definert tiltak som kan iverksettes hvis det skulle bli økt behov for å hjelpe brukere med å hente ut nødvendige medikamenter fra apotek.

Lavterskel tilbudet - rask psykisk helsehjelp - samler ikke fysisk personer til kurs, men alle ansatte er tilgjengelige på telefon.
Vi er nå i ferd med å etablere lavterskel introduksjonskurs via Zoom, Dette er kurs med temaene angst, depresjon, søvnutfordringer og hvordan håndtere psykiske helseplager. Dette tilbudet ønsker vi nå å legge ut på kommunens nettsider. Det er ikke behov for å melde seg på disse kursene, det er bare å klikke seg inn via kurslinken.
Alle ansatte har jobbtelefon, og har disse med seg hjem. Det er dermed utvidet tilgjengelig. Vi har utvidet åpningstid for kontakt- telefonen, denne blir besvart hver dag fra mandag tom fredag. (normalt er denne åpen 2 timer 4 dager i uken).
Det har ikke vært økt pågang på denne telefonen så langt, men vi følger med og vil sette inn ekstra ressurser om det er behov for det.
Nedre Sem har vanlig drift, og det er nå en ledig plass i Lavterskel døgn.
Kveld- og helgetilbud utøves som vanlig. Lavterskel – døgntelefonen er også i drift som vanlig. Vi merker noe økt pågang til denne nå, vi har beredskapsplan og vurderer fortløpende om det er behov for mer ressurser til denne tjenesten.

Når det gjelder de ambulante tjenestene er disse ivaretatt ved telefonkonsultasjoner og tett dialog mellom bruker og behandler. Noen brukere har ønsket kontakt med sin behandler via Zoom og får det, andre har samtale med sin behandler på gåtur. De som trenger kontakt med sin behandler i sitt hjem får det.  Alle ansatte har jobbtelefon tilgjengelig hjemme, og det er satt en koordinerende stab med leder, fagkoordinator og sykepleier som skal hele tiden være tilgjengelig og styre ressursene i avdelingen.

Feltsykepleien gir tjenester til noen av de mest utsatte og sårbare brukerne i virksomheten. Feltsykepleien er prioritert ift. tilgang på biler, og alle ansatte har fått informasjon om at brukerutstyr er tilgjengelig for utdeling fra tjenesten, da lavterskeltilbud som kirkens bymisjon og varmestua er begrenset. Det er i virksomheten definert en sykepleierpool, slik at vi raskt kan omprioritere ressurser til å forsterke Feltsykepleien, om dette skulle bli nødvendig.

I de boligene som har fellesbaser er det fokus på hygienetiltak. Det vurderes til enhver tid om det er brukere som har behov for ekstra oppfølging. Personalet i boligene følger ved behov opp beboerne i deres leiligheter, på gåturer og er alltid tilgjengelig på telefon.
Vi har stort fokus på våre brukeres ernærings situasjon, og vi har etablert samarbeid med frivillige som kjører mat hjem til de som trenger det.
Ansatte i de ambulante tjenestene er også tett på dette, og sørger for at de som trenger mat eller medikamenter får det.

Det er til enhver tid tett dialog og samarbeid mellom de ulike avdelingene i virksomheten, i forhold til behov for fordeling av ressurser og personell.
Tjenesten har hatt dialog med kommuneoverlegen ved vurderinger for karantene av ansatte. Det er kommunisert fra kommuneoverlege at virksomheten fortløpende skal gjøre vurderinger etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, og de beslutningene som til enhver tid er gjeldende.
Gjennom denne målrettede, forebyggende organiseringen, mener vi at vi også på lang sikt vil kunne ivareta de brukerne vi har ansvar for.