Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om tiltak for sårbare grupper

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV)

Vil det i lys av den andre smittebølgen iverksettes ekstra tiltak ovenfor ensomme, eldre, barn og unge, mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer? Og vil kommunen på en annen måte enn under nedstengningen i våres, søke å unngå nedstenging og å omdisponere personell som jobber direkte med sårbare grupper?

Svar fra ordfører Lene Conradi: 

Jeg har fått følgende svar på spørsmålet ditt fra administrasjonen:

Å ivareta sårbare grupper er en viktig oppgave for kommunen og i særlig grad under en pandemi. Nasjonale og lokale erfaringer tilsier at vi har fått økt kunnskap etter første utbrudd tidlig i 2020.

I samråd med kommuneoverlegen gjennomføres ulike aktivitetstiltak med nødvendige smitteverntiltak innenfor trygge rammer. Det foretas kontinuerlig vurderinger opp mot risiko for smittespredning i samråd med kommuneoverlegen, ut fra den lokale smittesituasjonen på det enkelte sted. Per i dag er ingen tilbud nedstengt i tjenesteområdet velferd.

Det er utarbeidet omdisponeringsplaner som iverksettes i tråd med utvikling og endring i pandemien i Askersamfunnet for å ivareta viktige samfunnsoppdrag og nødvendig helsehjelp. Nedenfor blir det redegjort for ekstraordinære tiltak igangsatt i Asker kommune for å ivareta sårbare grupper. Tjenenestene gjennomfører i tillegg andre tiltak i tråd med ordinær drift.

Besøksordninger i virksomhetene er åpne og det legges til rette for at familier kan besøke sine eldre/ pårørende i henhold til de til enhver tid gjeldene smittevernråd.

Tilbud til eldre

Heldøgnsomsorg har fått innvilget 1.527.100 kr. i tilskuddsmidler til tiltak som skal fremme sosial kontakt og aktivitet under pandemien. Tilskuddet skal gå til tre ulike tiltak:

  • Interaktivt tiltak for kognitive ferdigheter
  • Fysisk aktivitet og bevegelse
  • Kultur og musikk

Arbeidet med å implementere disse tiltakene er startet opp og vil fortsette ut 2021. Arbeidet organiseres som et samskapingsprosjekt, hvor frivillige organisasjoner og brukerråd er invitert med i utformingen av prosjektet.

Våren 2020

Asker kommune inngikk våren 2020 en avtale med de frivillige organisasjonene Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening. I forbindelse med gjenåpning av bo- og omsorgssentrene mobiliserte Røde Kors avd. Asker og Hurum rundt 40 av sine egne frivillige fra besøkstjenesten og hjelpekorpset.

Tiltaket gikk ut på å bistå for å sikre trygge og smittevernsvennlige besøk mellom beboere ved bo- og omsorgssentrene og deres pårørende. Slemmestad og Holmen Sanitetsforening mobiliserte ca. 20 av sine frivillige til tilsvarende oppdrag. Tilsammen nedla organisasjonene rundt 1000 arbeidstimer i tidsperioden mai og juni for å avhjelpe bo- og omsorgssentrene for eldre med smittevernvennlige besøk.

Frivilligheten har også bidratt med andre praktiske tiltak som eksempelvis baking, handling og telefonvenner til brukere av dagsentrene i perioden med midlertidig stengning.

Tidlig sommer og høst 2020

Asker kommune har mottatt 960.000 kr. i statlige tilskuddsmidler i oktober for å etablere en møteplass for eldre som skal fremme sosial deltakelse og fysisk aktivitet. Eldre blir kontaket via telefon eller brev, og får tilbud om å delta på fysiske gruppemøter eller digitale møter med forelesninger, samtaler og fysisk aktivitet. Kommunen har inngått et samarbeid med Seniornett, slik at de som trenger det kan få digital bistand.

Fra sent i juni og gjennom høsten har virksomhetene i heldøgnsomsorg for eldre fortsatt samarbeidet med de frivillige.  Frivillige bidrar blant annet som besøks- og turvenner.  Frivillige har i hovedsak blitt koblet opp mot beboere som har et spesielt behov, som følge av at de sjeldent får besøk eller har et stort aktivitetsbehov. Det er også åpnet for tiltak fra nye frivillige som har kontaktet virksomhetene.

Heldøgnsomsorg har inngått et samarbeid med en organisasjon ved navn Askerkallene. Askerkallene ønsker å gjøre en innsats for sårbare grupper i Askersamfunnet. De bekoster 1-2 julekonserter ved 7 av bo- og omsorgssentrene i heldøgnsomsorg for eldre.

I løpet av høsten har man også åpnet for konserter fra Akershus musikkråd, Den kulturelle spaserstokken og for andakter fra menighetene. Alle aktiviteter har vært gjennomført med nødvendige smitteverntiltak.

Flere av bo- og omsorgssentrene får besøk av barnehage/skoleelever før jul. Dette for å skape julestemning og glede med utendørs sang som beboere kan lytte til fra balkonger og gjennom vinduer.

I tillegg til gjennomføring av fysiske konserter og andakter blir mange aktiviteter streamet for de som eventuelt ikke har anledning til å delta på arrangementene.

Asker kirke jobber med å spille inn en julegudstjeneste som også streames for å sikre at flest mulig får tilgang på en lokal julegudstjeneste.

Tiltak for personer med psykisk lidelser og rusproblemer

Virksomheten har tett kontakt med sine brukere, og har god oversikt over de ulike behovene når det gjelder ekstra omsorg og oppfølging. Brukerne følges opp gjennom oppsøkende tiltak som besøk og samtaler pr. telefon.

Etter nedstenging i mars/april ser man at det er av særlig betydning å opprettholde åpne møteplasser og aktivitetstiltak. Det prioriteres derfor å holde dagtilbud- og møteplasser åpne, med utvidet åpningstid, slik at flere grupper kan komme i løpet av dagen. Dette er viktige tiltak for å forebygge ensomhet, isolasjon, angst og depresjon for målgruppen.

Virksomheten ønsker å gjøre sitt ytterste for å legge til rette for at brukerne skal få en best mulig jul. Dette er ekstra viktig i år hvor mange av arenaene våre målgrupper ellers oppsøker i julen, er stengt. Tiltak det planlegges for er servering av julemat til brukere i virksomhetens boliger og «alternativ jul» bidrar med fruktkurver.

Aktivitetshuset holder julemarked utendørs for sine brukere. Det serveres gløgg, og det vil legges til rette for en hyggelig førjulsmøteplass. Virksomheten vil også til jul ha dialog med Lions og Kirkens feltarbeid, om samarbeid om utdeling av matkasser til hjemmeboende brukere.

Det planlegges for andre sosiale tiltak i den enkelte avdeling, som for eksempel felles måltider. Disse må vurderes opp mot smittetrykket og smittevernreglene i lokalsamfunnet i julen. Slik situasjonen ser ut nå vil både kommunens rusfrie møteplass Grindestua og Varmestua til Kirkens feltarbeid, ha åpent i løpet av julen.

Virksomheten har en døgnåpen veiledningstelefon som innbyggere kan ta kontakt på. Denne vil være godt bemannet i julen. Tlf nr 919 10 500

Tiltak for barn og ungdom

Oppvekst har utviklet en rutine for arbeidet med sårbare barn i forbindelse med koronapandemien. Rutinen gjelder for hele tjenesteområde oppvekst. Målgruppen er barn, unge og familier som er særlig sårbare i forbindelse med koronapandemien, og medarbeidere som arbeider med målgruppen. 

Rutinen skal bidra til at virksomhetene: 

  • følger kontinuerlig med, vurderer og identifiserer barn, unge og familier som er særlig sårbare 
  • vurderer riktige tiltak for barn, unge og familier med behov 
  • bruker egnede verktøy og ressurser på en hensiktsmessig måte 
  • sikrer nødvendig samhandling mellom tjenestene slik at tiltakene oppleves riktige og koordinerte 
  • ivaretar et likeverdig tilbud 
  • ivaretar smittevernveilederne 

I tillegg har alle tjenesteområdene (Skole, barnehage, Barn, familie og inkludering) utarbeidet kommunikasjonsplaner som beskriver hvordan og hvilken dialog vi skal ha med egne ansatte, barn/elever/brukere og foresatte.

Når det gjelder omdisponering av personell har vi som tidligere orientert en beredskap knyttet til koronaklinikken og plan for nødvendig omdisponering av personell ved henholdsvis gul og rød beredskap og et høyt smittetrykk.

Det vil også være aktuelt å omdisponere personell i forbindelse med gjennomføring av massevaksinasjon våren 2021.

Vi har i høst i utgangspunktet hatt tilstrekkelig fast personell ved koronaklinikken, så det har vært få personer som har blitt omdisponert i denne perioden.