Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten (SV) om tjenester ved psykososiale krisesituasjoner

Spørsmål fra Janne Grøttumsbråten(SV) om tjenester ved psykososiale krisesituasjoner

I et oppslag i RHA med en pårørende etter selvmord, påpekes det mangler ved krisehjelpen i kommunen. Den pårørende opplevde å ikke ha noe sted å ringe, og at det ikke var ikke var mulig å finne informasjon om hvor man kunne henvende seg i en krisesituasjon.

Hvilke tjenester har Asker kommune til mennesker i en psykososial krisesituasjon, og er de godt nok kommunisert til befolkningen?

Det vedtatte akuttpsykiatriske helsetilbudet er slik jeg forstår fortsatt ikke operativt og tilgjengelig på telefon. Når er denne tjenesten planlagt implementert?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her administrasjonens svar på Grøttumsbråtens spørsmål:

Pårørendearbeid

Helse- og omsorgstjenesteloven ble endret 1. oktober 2017 og fikk en egen paragraf om kommunenes ansvar overfor pårørende. Kommunene har plikt til både pårørendeinvolvering og støtte. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen pårørendeveileder og regjeringen kom i desember 2020 med en egen pårørendestrategi og handlingsplan; Vi - de pårørende.

Disse nasjonale føringene legges til grunn når tjenesteområdet velferd utarbeider temaplaner for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og innen psykisk helse og rus. Asker kommune har samlet informasjon og tilbud til pårørende på egne nettsider.

Asker kommune ble kåret til årets pårørendekommune i 2018 i regi av Pårørendesenteret.


Psykososialt kriseteam

Asker kommune organiserer oppfølging til kriserammede gjennom psykososialt kriseteam, som er en del av kommunens kriseberedskap. Rutiner og prosess ligger i kommunes kvalitetssystem Simpli.

Psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats etter kriser, ulykker eller katastrofer ved psykososial oppfølging. Dette fungerer som et supplement til ivaretakelse av berørte som gis fra nærmiljø, venner og/eller arbeidskollegaer, fastlege eller andre tjenester.

Ansvaret for psykososialt kriseteam er forankret hos virksomhetsleder psykisk helse- og rustjenester. Det er flere virksomheter i Asker kommune som bidrar inn i dette teamet, blant annet medarbeidere som til daglig arbeider med barn, ungdom og voksne. Andre virksomheter i kommunen kan involveres etter behov og særlig etter større hendelser og/eller mange berørte.

Fastlegene har ansvar for øyeblikkelig hjelp for sine pasienter i åpningstiden. Mange får oppfølging av sin fastlege i psykososiale krisesituasjoner.


Henvendelse til psykososialt kriseteam

Tilbudet utløses ved henvendelse til legevakt. Legevaktene tar imot henvendelser fra publikum, og fra de øvrige nødetatene ved alvorlige hendelser, og vurderer behovet for iverksetting av kriseteam. Beskjed om en slik hendelse formidles videre til kriseteamet, som tar kontakt med den det gjelder.

I 2020 hadde teamet 37 henvendelser og alle fikk oppfølging. En henvendelse består i de aller fleste tilfeller av flere personer, som for eksempler familier.

Andre tilgjengelige tilbud for innbyggere i Asker kommune

Ved større eller mindre livshendelser eller når livet kjennes tungt, har også kommunen alternative tilbud:

  • Døgnåpen veiledningstelefon psykisk helse- og rustjenester. Tilbud dersom man trenger informasjon om tilgjengelige tjenester, veiledning, noen å snakke med for den det gjelder eller for pårørende.
  • Rask psykisk helsehjelp. Kurs, gruppe, og individuelt behandlingstilbud med lav terskel for henvendelser på dagtid. Henvendelsen kan rettes direkte. Tilbud for milde til moderate psykiske helseutfordringer og eventuelt gryende rusutfordringer.
  • Barne- og familietjenestens mottak. Gir råd og veiledning, samtale og evt. hjelp videre til rett sted. De har lokasjoner i både Asker sentrum og på Midtbygda. Informasjon, åpningstider og kontaktinformasjon finnes på kommunens nettsider.

Det er igangsatt et arbeid med å oppdatere kommunens nettsider, samt gjøre informasjon om tilbudet til mennesker i krise/behov for krisehjelp mer tilgjengelig og synlig for kommunens innbyggere.

Oppfølgingstjenesten

Den nye forsterkede Oppfølgingstjenesten, som utgjør «det akuttpsykiatriske tilbudet», er ikke en del av kommunens psykososiale kriseberedskap.
Ansatte i denne tjenesten skal ha et særskilt ansvar for oppfølging av personer med alvorlige og sammensatte psykisk helse og/eller rusutfordringer.

De vil jobbe fleksibelt med både planlagte og akutte oppdrag. Tjenesten vil være en del av tilbudet til innbyggere i behov av akutt psykisk helsehjelp og som ikke kvalifiserer til innleggelse i spesialisthelsetjenesten. De skal ha et nært samarbeid med andre virksomheter, spesialisthelsetjenesten, legevaktene og FACT.

Forsterket oppfølgingstjeneste følger i dag opp 15 brukere. Tjenesten er i oppstart og har nå fokus på å etablere et godt samarbeid med legevakt. Virksomheten er i prosess med rekruttering av ansatte og lokalisering.