Spørsmål fra Martin Berthelsen (Sv) om Midtbygda bofellesskap

Spørsmål fra Martin Berhelsen (Sv)

I forbindelse med interpellasjonen om forhold rundt dødsfallet til en beboer ved Midtskogveien bofelleskap ble det opplyst at det er åpnet en tilsynssak. Hva er status på denne? Blir rapporten gjort tilgjengelig for formannskapet?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar:

Saken ble i henhold til kommunens rutiner meldt til Statens helsetilsyn. Vi har mottatt følgende konklusjon fra helsetilsynet som har hatt en gjennomgang av saken:

«Vi har vurdert den informasjon vi har mottatt.  Etter vår vurdering er det ikke nødvendig med stedlig tilsyn med et team fra Statens helsetilsyn som besøker virksomheten og gjennomfører intervjuer med de involverte for å få opplyst saken. Saken oversendes i henhold til rutiner til Statsforvalteren i Oslo og Viken for vurdering.»

Hovedbudskapet er at Helsetilsynet ikke har funnet grunnlag for å foreta et ytterligere og mer omfattende tilsyn. Både beboere, ansatte og pårørende ved Midtskogen bofelleskap følges opp i tråd med kommunes retningslinjer.