Spørsmål fra Martin Berthelsen (Sv) om avlastningstilbud til barn og unge

Spørsmål fra Martin Berthelsen (Sv)

I en sak som verserer i media om en ungdom som ikke får forlenget aktivitetstilbudet sitt ved den privateide institusjonen Rødbysætra aktivitetssenter, leser man at familien har fått som begrunnelse at kommunen av prinsipp ikke benytter seg av tjenestetilbydere innen velferd utenfor den kommunale organisasjonen.

Spørsmål 1: Har Asker kommune vedtatt et slikt prinsipp?

Spørsmål 2: Hvis svaret på spørsmål 1 er negativt, hva mener ordføreren bør gjøres for å få denne saken inn i et mer positivt spor?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålet. 

Svar på spørsmål 1: Asker kommune har ikke vedtatt et prinsipp om å ikke benytte seg av private tilbydere av velferdstjenester eller skoletilbud.

Asker er en stor kommune hvor det kan være formålstjenlig å bygge opp kompetanse i egen organisasjon slik at man kan utvikle og yte gode og helhetlige tjenester for brukerne innenfor et bredt spekter av ulike behov. Dette både for å kunne bygge robuste kompetansemiljøer der kommunen kan bruke fagpersonell fleksibelt internt, i tillegg til at en fleksibel virksomhet vil kunne være mer kostnadseffektiv.

I enkeltsaker vil kommunen likevel anskaffe tjenester i markedet når det er behov for dette for å bidra til en effektiv drift, kvalitet og tjenesteutvikling og fremme innovasjon. Kommunen ønsker også på enkelte områder å kunne tilby fritt brukervalg innenfor velferdstjenester som for eksempel praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse.

Svar på spørsmål 2: Virksomheten Avlastning og omsorg skal yte likeverdige og forsvarlige tilbud, samt ivareta dialogen med foresatte og ungdommen.

Foresatte har klaget inn til Statsforvalteren på det 2. vedtaket som er fattet av virksomheten 20.august. I ettertid har virksomheten mottatt ytterligere informasjon fra den berørte gutten som gir grunnlag for å vurdere saken på nytt.

Denne informasjonen tilsier at virksomheten endrer vedtaket, slik at han får sitt ønske og behov innvilget ved at det gis et tilbud på Rødbysætra.

Vurderingen som ligger til grunn legger vekt på avstand, stabilitet i tilbudet og hensynet til å legge til rette for gode overganger i den nye kommunen. Konsekvensen vil være at kommunen vil kunne bruke lengre tid på å bygge opp egen kompetanse. For nye søkere så vil det fortrinnsvis være slik at vi ønsker å tilby tjenester også i kommunal regi, slik at kommunen kan tilby slike tjenester i fremtiden.