Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV) om beboer ved Midtskogen bofelleskap

Spørsmål fra Martin Bertelsen (SV) om beboer ved Midtskogen bofelleskap

Hva er status vedrørende hendelse som fant sted i desember 2020 ved et av kommunens bofellesskap, der politiet utrykker at person har status som savnet og antatt omkommet?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Jeg formidler følgende svar fra kommunedirektøren:

Bakgrunn
Midtskogen bofelleskap er en bolig med 7 beboere. En av beboerne er dessverre savnet og politiet antar at vedkommende er omkommet. Dette er svært trist og vondt for alle berørte. Av hensyn til den antatt omkomne personen, andre nærstående og at kommunen ikke har anledning til å gi taushetsbelagte opplysninger, vil vi i det videre gi en generell omtale av saken som svar på spørsmålet.

Beboers tjenestetilbud
Beboer som nå er savnet hadde behov for oppfølging, veiledning og bistand gjennom døgnet. Beboer bodde derfor i bolig som var bemannet gjennom hele døgnet. Beboer fikk bistand til praktiske gjøremål og helsetjenester ut fra de behovene som beboer hadde. Beboers bistandsbehov var godt kartlagt og vedtaksfestet, sist i 2018.

I tillegg mottok bruker støttekontakt og hadde dagaktivitetstilbud. Boligen var bemannet i henhold til bistandsbehovet til beboerne i Midtskogen bofellesskap. Personalet i boligen var i kontakt med spesialisthelsetjenesten, legevakt og fastlege i dagene før beboer ble meldt savnet for vurdering av savnet beboers helsetilstand.

Det ble ikke kartlagt noen endring i beboers bistandsbehov. Savnet beboer var ikke fratatt sin samtykkekompetanse og beboer har derfor kunnet forlate boligen etter eget ønske. Beboers tjenestetilbud var etter kommunens vurdering dimensjonert i forhold til beboers bistandsbehov. Dessverre er dette ikke alltid tilstrekkelig for å forhindre eller kunne forutse slike hendelser.

Oppfølging av beboere
Som en oppfølging etter den triste hendelsen har kommunen fulgt opp de som er berørt. Alle beboere og pårørende har blitt kontaktet samt at det har blitt avholdt møter i bofelleskapet. Det oppfordres til tett dialog. Tjenesten er opptatt av å gi bistand i trygge rammer med kjent personell som kjenner hver enkelt beboer. Hvis det er mulig, bør en unngå store forandringer i kjente og kjære rutiner i den første tiden etter hendelse, og sikre god individuell oppfølging. Dette gjøres i dialog med pårørende dersom beboer ønsker det.

Bolig vil i samråd kontakte fastlege dersom det er behov for annen bistand i en sorgprosess. Dette vurderes fortløpende. Orienterer om at de fleste beboerne har vært bortreist i julen. Møte med pårørende for andre beboere i bofelleskapet ble avholdt 05.01.2021, og det ble gitt informasjon om hendelsen og hvordan man søker å ivareta alle berørte da dette har innvirkning på tjenestetilbudet.

Vi har blant annet informerte/veiledet om hvordan sorg og sorgreaksjoner kan forløpe. Vi oppfordret til dialog og ønsker delaktighet i en evt. sorgprosess hos hver enkelt tjenestemottager. Vi har også formidlet rammer for taushetsplikt og brukermedvirkning som må ivaretas. Tjenesten samarbeider med og søker evt. økt kompetanse dersom det er behov.

Oppfølging av ansatte
Personalet følges opp av arbeidsgiver med individuelle samtaler og det har vært møter/samlinger på arbeidssted. Arbeidsgiver har vært tilgjengelig hele døgnet fra 21. desember og bedt ansatte ta kontakt ved behov for samtaler evt. henvise til bedriftshelsetjenesten. Verneombudet er delaktig i dette arbeidet.

Ellers har de ansatte blitt bedt om å kontakte egen lege dersom de føler det er behov for en faglig vurdering av egen helse Det vil følges videre opp med individuelle samtaler ved behov og møter/samlinger avholdes. Neste møte er i uke 1. Møte avholdt 05.01.2021. Arbeidsgiver gikk gjennom hendelsen og alle ansatte fikk ros for hvordan de har taklet og bistått i situasjon fra ulike ståsteder. Det ble gjort en gjennomgang av krisereaksjoner og at det er ulikt fra person til person, og det ble presisert at det er viktig å anerkjenne hverandres og beboeres reaksjoner.

Arbeidsgiver minnet om taushetsplikt og at dersom man er i behov av å dele med sine nærmeste, må man dele egne følelser reaksjoner på hendelse, men ikke dele taushetsbelagt informasjon.