Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV) om likeverdsprinsippet i skolen

Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV):

I forbindelse med arbeidet med h.p. 2021 har jeg har fått et innspill om «likeverds»-prinsippet som ligger til grunn for tildeling av driftsmidler til skolene, der hver enkelt skole skal ha en «likeverdssfaktor» som avgjør ressurstilgangen.

Jeg håper jeg kan få svar på følgende spørsmål i formannskapsmøtet 15. desember:

  1. Skal  likeverdsmodellen for ressurstildeling evalueres?
  2. Er vektingen av de enkelte skolene offentlig tilgjengelig informasjon?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Jeg har fått følgende svar på spørsmålet ditt fra kommunedirektøren:

Nasjonale lærernormer gir føringer for ressursfordeling i skolen. Askerskolen fordeler ressursene ut fra en modell som består av tre hovedkomponenter.

Dette er grunntildeling som skal sikre at skolene kan ivareta basisfunksjoner, likeverdstildeling som tar hensyn til at skolene har ulike utfordringer, og elevtildeling som sikrer en relativ lik tildeling per elev uavhengig av skolestørrelse.

Grunntildelingen utgjør 5-10 % av rammen.

Likeverdstildelingen utgjør 20-25 % av rammen.

Elevtildelingen er hovedkomponenten og utgjør pluss/minus 70 % av rammen.

Rammen er på ca. 1 milliard. Det er flere ulike kriteriet som sikrer fordeling av ressurser til skolene innenfor den rammen kommunestyret vedtar.

Det er en kontinuerlig evaluering av ressursmodellen sett opp mot for eksempel lærernormen for å sikre at vi klarer å ivareta alle skolene på en god måte.

Oppvekstutvalget holdes orienteres om arbeidet.