Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV) om mulighetsstudiet for Føyka og Drengsrud

Spørsmål fra Martin Berthelsen (SV)

1. Har kommunedirektøren identifisert områder der en realisering av mulighetsstudiet kan komme i konflikt med interessene til grunneiere som er naboer til kommunens tomt på Føyka?

2. Hvilke konfliktområder er det eventuelt tale om?

Svar fra ordfører Lene Conradi 

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålene dine.

1. Mulighetsstudie for Føyka ble presentert for naboskapet rundt Føyka i to dialogmøter: Ett møte den 24.11.2020 for naboene, og ett møte den 25.11.2020 for Asker Skiklubb og Asker Fotball. Det ble åpnet for skriftlige spørsmål og innspill i selve dialogmøtene, (chat i zoom-møter) samt oppfordret til skriftlige tilbakemeldinger med frist 18. desember 2020. Det kom inn i alt 10 tilbakemeldinger, hvorav en av disse var signert av flere naboer. 

I mars 2021 er det kommet inn ytterligere to innspill, hhv fra DNT Asker Turlag og Naturvernforbundet i Asker. Disse uttalelsene gir et vel dokumentert bilde av naboskapets og ulike organisasjoners interesser og synspunkter til mulighetsstudien. 

2. Her oppsummeres tematisk de innspill som er kommet inn.

  • Er imot all form for boligbygging, vil opprettholde vedtatt reguleringsplan (Asker Skiklubb).
  • Mulighetsstudien strider mot en rekke mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel (DNT Asker Turlag).
  • Man vil bevare «Askerparken» som i dag (naboer, Naturvernforbundet, DNT Asker Turlag).
  • Saken bør stilles i bero, og flere alternativer bør utredes før beslutning fattes.
  • Man bør redusere arealet til boligbygging og dermed bevare større friarealer.
  • Bebyggelsen må senkes, og med en maksimal byggehøyde som er lavere enn kote 127.
  • Det påpekes bekymring for økt biltrafikk som følge av nye boliger i sentrum.
  • Man ønsker ikke den regulerte innkjøringen, fra rundkjøringen ved Elvely (Elveforum).
  • Man ønsker ikke den alternative innkjøringen, fra Solbråveien.
  • Man ønsker ikke boliger langs Drengsrudbekken (Elveforum).

Innspillene er oppsummert og kommentert av kommunedirektøren i et eget notat, som ligger her: Mulighetsstudie Føyka delområde IV – Sammenstilling av innspill fra naboer og interessenter, tabell oppdatert 15.3.2021

Innspillene vil følge prinsippsak om utvikling av Føyka og Drengsrud idrettspark som legges fram til politisk behandling i formannskap og kommunestyre i april/mai.