Spørsmål fra Njål Vikdal (V) om Asker Nett

Spørsmål fra Njål Vikdal (V)

Jeg ønsker svar på følgende tre spørsmål om avtalen med AskerNett. Det er en komplisert avtale, med konfidensielle vedlegg som er unntatt offentligheten. Jeg regner med at dette kan svares ut på mindre enn tre dager og lesses ut på spørsmål og svarsiden.

1. Sakspapirer og framstilling

Kommunedirektøren skriver i sin saksframstilling: «Kommunedirektøren har ikke deltatt i prosessen og har derfor heller ikke grunnlag for og/eller utført risikovurdering mht. marked, teknologiutvikling, økonomi og andre risiko områder knyttet til strukturelle endringer i selskapene.»

Har ordføreren vurdert å innhente uavhengige verdivurderinger og uavhengige rådgiving for å vurdere avtalens verdsettelser, struktur og øvrig innhold?

2. Transaksjon av SmartLiv

Vedtakspunkt 5 i formannskapet lyder «5. Asker kommune godkjenner transaksjonen av datterselskapet Smartliv AS i forbindelse med disse avtaleinngåelsene».

Det foreligger ingen informasjon i sakspapirene om transaksjon av SmartLiv, hverken verdsettelse eller avtalepartner.

Kan ordføreren redegjøre for detaljene i transaksjonen av SmartLiv som formannskapets har vedtatt?

3. Effektiv drift av AskerNett

Det foreligger er vedtak om salg av 51% av Asker Nett AS til Glitre Energi Nett Holding AS i formannskapet. Saken skal videre til kommunestyret 14.6.2022.
Det sies i saken at «Et samarbeide mellom Asker Nett AS og Glitre Energi Nett Holding AS forventes å gi en mer effektiv drift av nettet, som vil innebære et fortsatt stabilt nett og en lavere nettleie for kundene». Det framkommer ikke av sakspapirene hva nettleien for innbyggerne i Hurum vil være.

Vil nettleien i Asker Nett, med ny majoritetseier, være den samme som i Glitre Energi Nett? Hvis ikke, har partene en forretningsplan med et mål for hva nettleien skal ned til?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg viser til følgende svar fra administrasjonen:

Spørsmål 1. Det er i hovedsak NVEs modell for selskapsverdi=nettkapital som er styrende for verdisetting av nettselskaper. Det er i tillegg innhentet 2 uavhengige verdivurderinger fra 2 konsulentselskaper, Afry og EC Group.

Spørsmål 2. Smartliv er ikke en del av denne transaksjonen. Asker kommune og Smartliv må først bli enige om ny avtale før Smartliv kan tas inn som en del av Campus Tofte.

Spørsmål 3. Ja, Glitre Energi Nett og Asker Nett har en forretningsplan som skal sikre 12-15% lavere nettleie. 60% av reduksjonen vil tilfalle innbyggerne, mens 40% tilfaller selskapet i form av større overskudd=større inntektsramme fra NVE.