Spørsmål fra Njål Vikdal (V) om Oslo Met

Spørsmål fra Njål Vikdal (V)

For de fleste storbyområder så er etableringen av et universitet sentralt for utviklingen. Asker og Bærum har de siste årene både mistet Varehandelens høyskole, BI, sykepleierutdanningen ved høyskolen i Akershus og Simula på Fornebu, slik det fastslås i temaplanen for næring som er vedtatt i sist kommunestyre.

Oslo kommune er i dag det største nasjonale senteret for utdanning og forskning. Oslo er styrket ved at I Akershus så er NMBU (tidl. landbrukshøyskolen) styrket som universitet i Ås og Follo. På Romerike så er OsloMets lokalisering gjennom vedtak i OsloMets styre om å legge ned Kjeller, men vurdere om et eller flere fakultet skal flyttes fra Oslo til Lørenskog, Lillestrøm eller Jessheim.

Et av fakultetene som vurderes flyttet fra Oslo sentrum er fakultet for teknologi, kunst og design. Asker og Bærum har en av landets største konsentrasjoner av teknologibedrifter og ingeniører. Et tettere samarbeid mellom Oslo Mets fakultet og et sterkt privat næringsliv er en spennende mulighet for Stor-Oslo i konkurranse med både Trondheim (NTNU) og Stavanger (Universitet).

Flyttingen av et fakultet til Asker vil kunne vitalisere Asker enten flytting skjer til Asker sentrum, Billingstad, Dikemark eller Blakstad. En flytting til Sandvika eller Fornebu vil også styrke Asker i større grad enn om fakultetet ligger på Jessheim eller i Pilestredet. Derfor bør Asker og Bærum vurdere å engasjere seg sammen for å tilby OsloMet en lokasjon for et eller flere fakultet i vår region.

Vil Asker ta initiativ overfor OsloMet for å undersøke interessen for å flytte et av fakultetene til Asker? Vil det være naturlig å samarbeide med Bærum om en endret lokalisering til Asker eller Bærum, som kan styrke regionen?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Asker kommune ønsker å legge til rette for etablering av universitet- eller andre kunnskapsinstitusjoner i kommunen. Dette er viktig for næringsliv og utvikling av utdanningstilbud for ungdom og voksne i fremtiden. Derfor vil vi følge opp og undersøke alle slike henvendelser.

Asker kommune har vært i kontakt med OsloMet for å undersøke mulighetene for lokalisering til Asker. De er i dag lokalisert på tre steder; Sandvika, Pilestredet i Oslo og Kjeller. I Sandvika har OsloMet lokalisert studier for sykepleie. Det opplyses fra OsloMetat denne lokalisasjonen er i ferd med å bli avviklet.

OsloMet viser til overordnede politiske føringer (fra Kunnskapsdepartementet), samt et styrevedtak som skisserer at det skal arbeides for å etablere en ny campus på Romerike. I kontakten med OsloMet opplyser de at det er Romerike som således er i fokus med hensyn til ny lokalisering av campus. Andre lokaliseringsalternativer er ikke et aktuelt tema.

Det vises til vedtak fra Universitetsstyret 12. mars 2020. Refereres kort herfra nedenfor:

Vedtak: Styret vedtar at OsloMet skal ha en to-campusløsning med fullverdig campus i Oslo og på Romerike med stedlig ledelse og egen campusstrategi. Rektor bes om å komme tilbake med en skisse til ulike alternativer på Romerike. Styret vedtar å ikke forlenge leieavtalen for OsloMet på Kjeller etter 2023. Styret og administrasjon ved OsloMet arbeider i tråd med dette vedtaket med hensyn til framtidig lokalisering av OsloMet.

Selv om det således ikke synes realistisk å endre OsloMets planer om lokasjon, synes jeg det er viktig å være offensive og vi vil kontakte Bærum kommune og ta initiativ til et møte for å vise interesse og følge opp problemstillingen ytterligere.