Spørsmål fra Njål Vikdal (V) om renteutgifter

Spørsmål fra Njål Vikdal (V): 

Ber om en utdyping når det gjelder renteutgifter og avvik mellom prognose og budsjett.

Svar fra ordfører Lene Conradi: 

Jeg viser til følgende svar fra kommunedirektøren:

Det er to årsaker til avvik mellom prognose og budsjett.

  • Rentenedgang som følge av koronapandemien: Det ble for 2020 budsjettert med et rentenivå uten rentenedgang. Effekten av rentenedgangen gir for Asker en lavere rentekostnad enn budsjettert. I henhold til finansreglementet er deler av låneporteføljen lån med fast rente og deler er med flytende rente. Det tar også noe tid før Norges Bank setter ned styringsrenten til det gir effekt for låntager. I septemberrapporten vil effekten av lavere rente være tatt inn (budsjettjustering).
  • REAS – fortsatt operasjonelt: Da budsjettet for 2020 ble laget ble gjeld i REAS (som er besluttet nedlagt) regnet inn i Asker Kommunes gjeldsportefølje. Gjelden i REAS var ved inngangen til 2020        1.665,37 millioner kroner. Selskapet er fortsatt operasjonelt og deres rentekostnader blir belastet i regnskapet til REAS. Det gir avvik på 45 millioner. Denne budsjettjusteringen vil også bli tatt inn i septemberrapporten.