Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp) om kommunale jordbruksarealer

Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp)

Viser til følgende utdrag fra artikkel i Budstikka 25. august: «Landbrukskontoret i den nye og større Asker kommune er nemlig i ferd med å intensivere arbeidet med å holde dyrket mark i hevd – som i praksis vil si å sende ut brev til bønder som ikke dyrker jorda.»

Viser videre til følgende utdrag av brev sendt fra Asker kommune til Viken fylkeskommune i forbindelse med manglende drift av 40 dekar ved Blakstadmarka: «I henhold til jordlovens paragraf 8 er det driveplikt på alt jordbruksareal. Driveplikten er en personlig og varig plikt, og bygger på at eier har et ansvar for å forvalte arealressursene på en god måte i tråd med jordlovens formål»

Senterpartiet gir sin fulle støtte til disse initiativene fra landbrukskontoret.

Vil ordføreren legge fram en samlet oversikt over kommunalt eide jordbruksarealer og hva som er status når det gjelder drift av disse?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Ja, jeg vil legge frem en slik oversikt for formannskapet så snart vi får samlet alle data. Per i dag har vi ikke en total oversikt som synliggjør en god fremstilling av jordbruksarealer og status på disse. Men, dette jobbes det nå ved avdelingene Geodata og Natur, miljø og landbruk for å lage en samlet fremstilling av kommunens landbruksteiger og status for disse. Vi har noen tekniske utfordringer knyttet til kartdataene, samt noen mindre arealer som må inspiseres før oversikten kan publiseres. Så fort dette er klart, sannsynligvis allerede i slutten av september, vil jeg sørge for at vi får oss fremlagt denne.

Oppdatert 15. oktober 2020:

Oddvar Igland (Sp) har spurt ordføreren om en samlet oversikt over kommunalt eide jordbruksarealer, og hva som er status når det gjelder drift av disse. Landbrukskontoret har satt opp en slik oversikt.

Asker kommune eier totalt 1273 dekar jordbruksjord, fordelt på 126 teiger. Arealene er fordelt både i tidligere Asker, Røyken og Hurum, men det er størst andel dekar i tidligere Asker. Dette innbefatter arealer som i «Gårdskart» er registrert enten som fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. Det er drift på 96 % av arealene.

På de arealer der det ikke er drift per i dag, jobber landbrukskontoret med å få til avtaler om drift. På arealer som er omregulert til for eksempel boligbebyggelse, er det vanskelig å få til avtaler om drift. Flere bønder vegrer seg mot å investere i disse områdene, siden det er usikkerhet knyttet til varigheten på leieforholdet.

Nedenfor vises en tabell over de jordbruksarealene som per i dag ikke er i drift, hvor Asker kommune er eier.  

Gnr/bnr

Areal i daa

Kommentar

44/1 (Hvalstrand)

2,7

Gjengrodd, kan være egnet til beite

44/1(Hvalstrand)

1,3

Gjengrodd, kan være egnet til beite

5/1 (Borgen/Hagaløkka)

4

Ikke i drift, skal slås årlig, benyttes til rekreasjon

7/443 (Vardåsen)

15

15 daa av et areal på 28 daa er ikke i drift, de resterende 15 daa kan være egnet til beite

61/210 (Blakstad)

3

Ikke i drift, skal slås årlig

81/109 (Heggedal)

3,8

Kan være egnet til beite

276/103 (Hyggen)

1,7

Ikke i drift, registrert som overflatedyrka. Avsatt til friområde

309/1 (Klokkarstua)

2,6

Delvis skjøttet. Området benyttes til rekreasjon

332/5 (Folkestad)

3

Kan være egnet til beite

324/1 (Holmsbu)

4,5

Kan være egnet til beite

221/10 (Midtbygda)

4

Ikke i drift, avsatt til boligbebyggelse

20/2 (Sem)

3

Kan være egnet til beite

42/201 (Syverstad)

2,4

Gjengrodd

68/235 (Bjerkås)

1,6

Ikke i drift, registrert som innmarksbeite

301/197 (Klokkarstua)

2,5

Ikke i drift, registrert som innmarksbeite