Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp) om kommunale jordbruksarealer

Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp)

Viser til følgende utdrag fra artikkel i Budstikka 25. august: «Landbrukskontoret i den nye og større Asker kommune er nemlig i ferd med å intensivere arbeidet med å holde dyrket mark i hevd – som i praksis vil si å sende ut brev til bønder som ikke dyrker jorda.»

Viser videre til følgende utdrag av brev sendt fra Asker kommune til Viken fylkeskommune i forbindelse med manglende drift av 40 dekar ved Blakstadmarka: «I henhold til jordlovens paragraf 8 er det driveplikt på alt jordbruksareal. Driveplikten er en personlig og varig plikt, og bygger på at eier har et ansvar for å forvalte arealressursene på en god måte i tråd med jordlovens formål»

Senterpartiet gir sin fulle støtte til disse initiativene fra landbrukskontoret.

Vil ordføreren legge fram en samlet oversikt over kommunalt eide jordbruksarealer og hva som er status når det gjelder drift av disse?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Ja, jeg vil legge frem en slik oversikt for formannskapet så snart vi får samlet alle data. Per i dag har vi ikke en total oversikt som synliggjør en god fremstilling av jordbruksarealer og status på disse. Men, dette jobbes det nå ved avdelingene Geodata og Natur, miljø og landbruk for å lage en samlet fremstilling av kommunens landbruksteiger og status for disse. Vi har noen tekniske utfordringer knyttet til kartdataene, samt noen mindre arealer som må inspiseres før oversikten kan publiseres. Så fort dette er klart, sannsynligvis allerede i slutten av september, vil jeg sørge for at vi får oss fremlagt denne.