Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp) om omdisponering av helsesykepleiere

Spørsmål fra Oddvar Igland (Sp)

Vedr. omdisponering av helsesykepleiere til bemanning av vaksinasjonsklinikken. Viser til dagens hovedoppslag i Budstikka om omdisponering av helsesykepleiere til vaksinasjonsklinikken og vil med dette be om at kriseledelsen i morgendagens møte foretar en ny vurdering av om det er behov for å foreta en slik omdisponering.

Viser i denne sammenheng til følgende enstemmige vedtak i oppvekstutvalget 16. februar – Sak 6/21 Korona og psykisk helse – koronapandemien: Utvalget henstiller til administrasjonen om i størst mulig grad skjerme helsesykepleiertjenesten i forbindelse med omdisponering til andre tjenester.

Av oppslaget i Budstikka fremgår det at Bærum kommune har valgt å ikke ta helsesykepleiere ut av vanlig jobb til fordel for massevaksinering. Med tanke på at Asker, i motsetning til Bærum, har inngått en avtale med de fleste av fastlegene om å ta hånd om en betydelig andel av vaksineringen, stiller jeg meg spørrende til hvorfor ikke også Asker kan unngå å omdisponere helsesykepleiere til dette arbeidet.

Jeg vil også be om at det i kommunestyrets møte førstkommende tirsdag blir gjort nærmere rede for dette i forbindelse med den faste orienteringssaken om koronasituasjonen.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålet.

Helsesykepleierne er i stor grad skjermet fra koronarelaterte oppgaver.

Helsesykepleierne er i stor grad blitt skjermet gjennom pandemien i tråd med nasjonale føringer, særlig sett i forhold til alle andre grupper av helsepersonell i kommunen. Vår erfaring er at vi møter meget stor velvillighet og at ansatte ser behovet for og nødvendigheten av å stille opp i denne helt spesielle situasjonen med koronavirus, som rammer samfunnet og truer liv og helse hos kommunens innbyggere.

Jeg vil bemerke at kommunen plikter å levere forsvarlige helsetjenester til hele befolkningen og samtidig håndtere konsekvenser at koronapandemien. Dette er en vanskelige avveining og krevende balansegang mht. disponering av helsepersonell.

Asker kommune disponerer ca. 72 årsverk som helsesykepleiere, 3,5 årsverk benyttes i dag til grunnbemanningen for koronarelaterte oppgaver. Asker kommune har en god dekning av helsesykepleiere med til sammen 72 årsverk samlet sett. Det er 40 kommunale grunnskoler i kommunen. I klinikkens grunnbemanning er det tre helsesykepleiere fra helsestasjon som til sammen dekker 200% stilling. I tillegg er det til sammen én 100% stilling som to helsesykepleiere fra barnetrinn deler. Fra ungdomshelse er det en 50 % stilling som er omdisponert.

I grunnbemanningen for vaksinasjon- og testklinikken er det altså 3,5 årsverk som utføres av helsesykepleiere av totalt 80 årsverk. Når det gjelder de 72 årsverkene er de fordelt på 88 ansatte. 10 av de ansatte finner vi i velferd, helse-mestring-rehabilitering. 78 ansatte finner vi i oppvekst, barne- og familietjenesten. Disse utfører klientrettet arbeid og kommunedirektøren har altså bedt om å skjerme disse tjenestene og med det omfanget som nå gjøres, vurderes det som at tjenestene til barn og unge blir skjermet.

Det er tatt hensyn til at kommunens 40 skoler fortsatt skal ha god tilgjengelighet på helsesykepleiere lokalt og dette er allerede ivaretatt

En komplisert logistikkoperasjon med rekruttering eller disponering av helsepersonell

Virksomhetene er bedt om å oppfordre ansatte og omdisponere personell som frivillig ønsker en omdisponering og det er først og fremst bedt om medarbeidere med vaksinasjonskompetanse som har administrative stillinger og andre stillinger som ikke går direkte ut over innbyggernære tjenester. Dette har vært forankret i både styringsgruppe, sentral kriseledelse og prioriteringene er drøftet med organisasjonene 2. februar og deretter 21. februar.

At helsesykepleiere likevel omdisponeres mot sin vilje, er helt ukjent for kommunedirektøren. Klinikkens ledelse har hatt dialog med virksomhetenes ledelse og forankret beslutningene sammen med de. Asker kommune skiller seg på flere områder fra Bærum kommune ved at vi har vesentlig større avstander og ønsker å tilby tjenester i større grad lokalt, flere steder og på ulike måter, noe som også er mer ressurskrevende.

Kommunen har omdisponert administrativt personell med helseutdanning, leid inn helsepersonell fra flere private aktører, inngått avtaler med tidligere pensjonert helsepersonell, leid inn bistand til logistikktjenester og samarbeider med frivillige lag- og foreninger.

Vaksinasjonsklinikken er en stor driftsorganisasjon som skal tilby helsetjenester til ca. 74.000 innbyggere i løpet av 6-8 måneder. Kommunen er helt avhengig av en fast og robust kjernebemanning av ansatte for å sikre at vaksinasjonen kan gjennomføres på en forsvarlig måte, til rett person, til rett tid, på rett sted og unngå svinn eller tap av vaksiner. Det er omfattende oppgave og en meget komplisert og kompleks logistikkoperasjon, fordi kommunen ikke kjenner tilgangen eller omfanget av vaksiner før en uke før de skal settes.

Derfor har vi utarbeidet scenarier, planer, arbeidsflyt, rutiner og egne bemannings- og beredskapslister som må ta høyde for ulike situasjoner fra ca. 3.000 til 15.000 vaksinasjoner pr uke. Kommunen har også prioritert å rekruttere inn nytt fast personell. I all hovedsak er det helsepersonell fra tjenesteområdet Velferd som stiller opp i denne situasjonen og er omdisponert både til Koronaklinikken på Borgen (teststasjonen) og de 2 vaksinasjonsklinikkene i Asker sentrum og etter hvert også på Tofte.

Tjenesteområdet må derfor med reduserte ressurser sikre ordinær drift av lovpålagte tjeneste til sine pasienter, brukere og pårørende i kommunen. Denne situasjonen vil kunne få konsekvenser for omfang og kvalitet på deler av det ordinære tjenestetilbudet. Vi har løpende dialog om, og oppmerksomhet på, dette. Kriseledelsen er svært takknemlig for at de ansatte stiller opp og ser behovet for å bidra i denne alvorlige og svært krevende beredskapssituasjonen for kommunen.

Barn og unge har behov for helsesykepleierkompetanse på flere arenaer.

Det nasjonale ekspertutvalget for barn og unge i forbindelse med pandemien viser oss jevnlig at barn og unge og særlig gruppen unge voksne dessverre er skadelidende under pandemien. Og særlig nå som pandemien drar ut i tid. Problemene blir større jo lengre situasjonen med nedstengning og restriksjoner varer. Barn og unge trenger helsepersonell på mange ulike arenaer- både med tanke på fysiske og psykisk helse.

Asker kommune har iverksatte tiltak og egne ressurser rettet mot barn og unge og deres familier for å redusere belastningene som følge av isolasjon og nedstenging. Kommunen planlegger for et omfattende sommer- og aktivitetstilbud i samarbeid med private aktører og ideelle organisasjoner mm. Det er derfor slik at barn og unge i stadig økende grad eksponeres for smitte og har behov for direkte koronarelatert helsetjenester som vaksinasjon (de over 18 år, eller barn med i risiko gruppen ned til 16 år), testing, smitteoppsporing, isolasjon og helsefaglig oppfølging av smittede barn og deres familier, i tillegg til direkte rådgivning av skolehelsetjenesten. Det er derfor behov for helsesykepleiere som kan møte sin brukergruppe med nødvendig kompetanse på disse arenaene, slik at vi kan tilby gode forsvarlige helsetjenester til barn og unge også i slike situasjoner.

Vi har god dialog og medvirkning med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet omkring disse vurderinger og prioriteringene. Vi erfarer at de uttrykker støtte til arbeidsgiver sin håndtering av denne saken. Hovedtillitsvalgt er representert i styringsgruppen, som har jevnlig orientering og dialog med klinikkens ledelse og direktør for oppvekst.