Spørsmål fra Trond O. Røed (Frp) om koronavaksinering

Spørsmål fra Trond O. Røed (Frp) om koronavaksinering

Vi registrerer at Ordfører og kommunedirektøren syntes å ha bestemt seg for å gjennomføre korona vaksinering i leide lokaler i Lensmannslia. Det er altså forventet at kommunens 90 tusen innbyggere skal ta seg dit for å la seg vaksinere, uansett hvor i kommunen de bor.

Har Ordfører tatt inn over seg at vi bor i en langstrakt kommune, og hvor tilbud om offentlig kommunikasjon fra den søndre delen vil medføre en dags reise tur/retur, og i mange tilfeller reise via Lier for å komme seg til Asker stasjon?

Vi har forståelse for at det byr på noen logistikk utfordringer, men et slikt tilbud til våre innbyggere er rett og slett ikke godt nok. De utfordringene må kommunen være i stand til å håndtere på en bedre måte enn hva det her legges opp til.

Vi vil derfor be om at Ordfører revurderer den foreslåtte løsning, og vurderer et eller flere steder i tillegg, og at det også vurderes et transporttilbud.

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler her kommunedirektørens svar på spørsmålet:

Asker kommune følger nasjonale føringer gitt i lov og forskrift omkring organisering og gjennomføring av vaksinasjon. Det er bestemt at alle innbyggere over 18 år skal få tilbud om vaksine mot covid-19.

For Asker utgjør dette ca. 74.000 innbyggere, som skal få vaksinen i to omganger. Dette er et stort og komplekst arbeid med ulike vaksinetyper med forskjellige egenskaper, krav til lagring og transport. Leveransene vil variere mye, ved at de kommer på ulike tidspunkt og i ulikt omfang.

Dette er altså en stor logistikkoperasjon med stor usikkerhet. Det er samtidig svært viktig at vaksiner ikke går til spille pga. disse forholdene. For å ivareta alle de ulike hensynene, kreves en fast organisasjon, robust og kompetent bemanning, egnede lokaler og god og gjennomtenkt arbeidsflyt. Bare på den måten kan vi sørge for at befolkningen blir vaksinert innenfor fastsatte tidsrammer og på en forsvarlig måte.

Asker planlegger for å bruke en hovedlokalisasjon, en har en reservelokalisasjon i Asker syd og vil benytte som en desentralisert strategi kommunens 26 fastlegekontorer som er fordelt geografisk i hele kommunen til å delta i arbeid.

Dette gjelder innbyggere som av ulike grunner har forflytningsutfordringer og ikke kan bruke ordinære transportmidler, slik at de kan møte på vaksinasjonssted eller hos fastlegen lokalt. Kommunen er derfor innstilt på å finne fleksible og individuelle løsninger for denne gruppen. Det vurderes og utredes nå nærmere ulike supplerende løsninger til det sentrale vaksinasjonsstedet for massevaksinasjon:

  • ambulante vaksinasjonsteam
  • bistand til transport
  • avtale med lokalt fastlegekontor
  • evt. nytt lokale i Asker syd

Det vises forøvrig til kommunens nettside for informasjon om vaksinasjon