Spørsmål fra Trond Røed (Frp) og Heidi Sorknes (H) om utsmykning av Hurum helsehus

Spørsmål fra Trond Røed (Frp) og Heidi Sorknes (H)

Kommunen skal bruke inntil 2,5 millioner kroner på utsmykning av Hurum bo- og omsorgssenter, og i disse dager settes det sammen en utsmykningskomite som skal styre prosessen og gjøre valg av hva slags kunst de eldre beboerne skal ha rundt seg.

Denne komiteen er nedsatt administrativt og er tenkt bestående av ansatte i kulturavdelingen i Asker kommune, prosjektleder for bo og omsorgssenteret, en arkitekt og avdelingsleder for omsorgssenteret. I tillegg skal juryen suppleres med en ekstra person med kunstfaglig kompetanse.

Undertegnede stiller spørsmål ved om sammensetningen av komiteen burde være videre og prosessen mer inkluderende for å sikre et bredt og godt sluttresultat av forslagene som innbyggerne fikk anledning til å stemme på og gi sine kommentarer til. Både resultatet og prosessen ble godt mottatt.

All kunst passer ikke like godt alle steder, og det kan være spesielt viktig å være bevisst det når kunst og utsmykning skal velges til et bo- og omsorgssenter med mange eldre og flere demente.

Etter flere utsmyknings-prosjekter i gamle Hurum, bestemte kommunestyret at vi ville ha en mere åpen prosess, og involvere langt bredere, når Sætre sentrum skulle utsmykkes med kunst. Det ble valgt en representant også fra kommunestyret og det ble lagt opp til en visning.

Vi tenker at i forbindelse med utsmykning av Hurum bo- og omsorgssenter ville det vært naturlig å involvere og invitere inn i utsmykningskomiteen både en representant fra Eldrerådet som representerer brukerne, en fra lokalsamfunnsutvalget på Tofte og en fra kommunestyret. Samt at det også ble lagt opp til en forhåndsvisning på Tofte med rådgivende avstemming over modellene som lages for utvelgelsen. Vi ser at det kan bli en stor komité, men den trenger kanskje ikke like mange fra administrasjonen.

Vil ordføreren bidra til en bredere medvirkning og åpen prosess i utsmykningen av Hurum bo- og omsorgssenter, og gjerne i tråd med våre anbefalinger og gode erfaringer?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg viser til følgende svar fra administrasjonen på spørsmålet deres:

I komiteen sitter tre personer fra kulturavdelingen, hvorav én person med kunstfaglig utdannelse, én rådgiver for allmenn kultur med kunstforvaltning som fagområde (fungerer som sekretær for komiteen) og én person med erfaring bl.a. fra lignende offentlig utsmykningsprosjekt.

De tre siste personene i komiteen er byggherre/prosjektleder, arkitekt for bygget og avdelingsleder fra helsehuset som er valgt av de ansatte på helsetunene. Juryen blir supplert med en ekstra person med kunstfaglig kompetanse som er arkitekt og billedkunstner, og har mange års erfaring som praktiserende arkitekt med kunstprosjekt i det offentlige rom.

I utsmykningstekstens pkt. 4 Formål, står det:

«Tema for utsmykningen må ha en lokal relevans og være tilpasset området.  Utsmykningsområdene er: ….»

To typer nåværende kunst fra henholdsvis Filtvet helsetun og Klokkarstua helsetun vil etter ønske fra beboerne og ansatte bli flyttet med til det nye bo og omsorgssenteret. Det er snakk om tre abstrakte skulpturer av        Michael O´Donnell og tre veggutsmykninger av John Audun Hauge. 

Kunstnere som deltar i utsmykningskonkurransen forholder seg til prosjektets formål, byggets tekniske utfordringer og hva bygget skal brukes til.

Det henvises til utsmykningsprosjektet i Sætre sentrum. I tråd med vedtak i kommunestyret i Hurum besto juryen av: byggherres representant (delegert til kulturadministrasjonen), brukerrepresentant (her eiendomsavdelingen), arkitekten for området, en politiker oppnevnt av formannskapet og en kunstnerisk konsulent.

Innsendte forslag var unntatt offentlighet til juryen var ferdig med arbeidet. Alle innkomne forslag ble stilt ut i Rådhuset, sammen med juryens vurderinger, i åtte dager fra vinnerutkastet ble offentlig annonsert som vinner.

Det ble ikke gitt anledning for innbyggere eller andre til å stemme eller komme med tilbakemeldinger på forslagene før juryen avgjorde vinner av konkurransen. Resultatet ble godt mottatt. 

I tidligere Røyken kommune ble samme prosess benyttet. Her har det de siste årene vært utsmykningsprosjekter på fire skoler.

Organiseringen av utsmykningsprosjekt skal være hensiktsmessig med tanke på samarbeid med, og koordinering av, arkitekt, byggherre og andre involverte. Jurysammensetningen er utført på grunnlag av tidligere praksis. Å utvide juryen med en representant fra brukerråd/eldreråd slik dere foreslår er likevel et godt innspill, og kulturadministrasjonen vil forsøke å få dette på plass.

Det benyttes KORO-maler (Kunst i offentlige rom) i konkurransetekst, kontraktsmal og annen dokumentasjon, for å sikre det juridiske i konkurransen.

Avslutningsvis vil jeg nevne at det jobbes med temaplan kultur hvor strategier for kommunens kunstpolitikk vil ligge. Kommunens politikk på utsmykning av offentlige bygg, kunst i det offentlige rom, innkjøp av kunst og forvaltning av kunst vil være sentral for egen saksutredning.