Spørsmål fra Trond Røed (Frp) om navnet Hurum

Spørsmål fra Trond Røed (Frp)

Kan ordføreren tenke seg å bidra til å opprettholde en identitet for de helt sør i kommunen som tidligere bodde i Hurum kommune, men som i dag føler de mangler en identitet?

Navnet Asker består både som stedsnavn og kommunenavn. Røyken består som stedsnavn, men Hurum er i ferd med å bli borte. I kartverkets database over stedsnavn, så finnes ikke navnet Hurum annet enn Hurum kirke, eller som en administrativ inndeling av Asker.

Uansett kommer navnet Hurum av det norrøne navnet Huðrimar. Ifølge Magnus Olsen (1912) skal det bety «de skovbevoksede langstrakte høidedrag, hvor der drives dyrefangst eller jagt».

Om vi ser på kartet i dag og har i mente betydningen av navnet vil vel nettopp de skogbevokste høydedragene være selve symbolet på hva det gamle navnet står får. På folkemunne sier en ofte at en har vært en tur i Hurummarka.

Asker har Vestmarka som offisielt stedsnavn og som fremkommer på kart. I gamle Røyken finnes Kjekstadmarka også som offisielt stedsnavn og som fremkommer på kart. Men marka i gamle Hurum har ikke et offisielt navn.

Hva som skal defineres som Hurum i historien overlater jeg til et bredt utvalg å avgjøre, men det å sette navnet på marka her sør er nærliggende. Det som er hensikten med denne henvendelsen er å reise spørsmål og en debatt rundt viljen til å videreføre navnet Hurum, og eventuelt hva som skal ligge i definisjonen for fremtiden.

Fra lov om stadnamn fremkommer at «eit offentleg organ og andre som er nemnde i § 1 tredje ledd» er de som kan fremme forslag om navneendring eller fastsettelse. Det vil således trolig ikke være andre enn kommunen selv som finner interesse i å videreføre navnet Hurum. Videre fremkommer fra Lova § 7 fyrste ledd: «Kommunen vel namn på og vedtek skrivemåten av på tettstader, grender, kommunale gater, vegar, torg, bydelar, bustadfelt, kommunale anlegg o.l. og vedtek skrivemåten av offisielle adresser.»

Således bekreftes at det er ordfører og til sist kommunestyret som beslutter stadfesting av navn og verifiserer hva Hurum skal videreføres som i historien.

Det kunne kanskje være et pre, for både ordfører som skal representere alle og som et ledd i byggingen av en ny kommune å arbeide for en videreføring av navnet Hurum.

Vil ordfører bidra til å løfte denne problemstillingen, og sette den på sakskartet?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Takk for et godt spørsmål og konkret forslag til løsning, som jeg vil følge opp. Hurum-navnet lever heldigvis i beste velgående – for eksempel vil kommunens nyeste helsehus bære navnet Hurum helsehus. Men, jeg ser absolutt poenget ditt når du viser til situasjonen blant annet hos kartverket, og jeg har ingen innvendinger mot å ta dette videre, med sikte på å undersøke muligheten for å gjøre Hurummarka til offisielt navn. Tvert imot synes jeg det er positivt at vi bokstavelig talt «setter Hurum på kartet», og jeg har allerede fått bekreftet fra administrasjonen at vi trolig i en slik sak vil kunne bruke kommunens rutiner for navngiving av vei- og stedsnavn.

Avdeling for analyse og geodata har i så fall ansvaret for saksfremstillingen. Etter at navneforslaget er mottatt, vil det være en formell høring hvor blant annet historielaget vil komme med innspill. Politisk vil saken gå i LSU, kanskje interessant både for Tofte og Slemmestad da de begge tidligere lå på Hurumlandet/Hurumhalvøya. Deretter vil saken, om det er veien å gå, behandles i formannskapet.

Jeg håper dette svarer på spørsmålet ditt så langt, så må vi komme tilbake detaljer for prosessen videre.