Spørsmål fra Trond Røed (Frp) om VA-avgifter

Spørsmål fra Trond Røed (Frp)

Det er tilkommet oss informasjon om at Asker kommune er i ferd med å gjennomføre rehabilitering av en dam ved Hogstad, for et ukjent antall millioner kroner. Vi er kjent med at denne dammen opprinnelig ble bygget som vannreservoar en gang tidlig på 1900 tallet men har i dag ingen betydning som vannreservoar for kommunen, utover at golfbanen på Hogstad benytter seg av vann derfra til vanning av sine grøntanlegg.
Medfører dette riktighet, og er dette en rehabilitering av en demning som kostnadene blir belastet selvkostregnskapet og belastet abonnentene i hele kommunen over VA gebyret? Hvis så er tilfelle, hvor stor er kostnaden?
Hvilke andre prosjekter er det i kommunens regi/VEAS som gjennomføres og tillegges VA gebyret hvor formålet på kanten eller klart utenfor det som bør tillegges abonnentene i gebyrer?
Mener ordfører at prosjekter som ikke har direkte med leveranse av vann og håndtering av avløp til våre innbyggere, heller burde vært finansiert over andre budsjettposter, enn å sendes ut som gebyrer/ekstra beskatning?

Svar fra ordfører lene Conradi

Jeg synes spørsmålsstiller har et godt poeng når han spør om kostnader som ikke direkte dekker de kommunale tjenestene burde vært vurdert dekket uavhengig av selvkostregimet. Jeg vil be om at vi politisk får en sak som belyser denne problemstillingen, og som viser oss hvilket handlingsrom vi har for å trekke slike kostnader ut av selvkostregnskapet.

Administrasjonens svar på spørsmålet videreformidles her:

Generelt om selvkost og selvkostberegningen til VA:

Kostnadene som kommunen har med å frembringe vann- og avløpstjenester til innbyggerne, skal dekkes av de gebyrene som abonnentene betaler. Dette er grunnprinsippet innenfor selvkost.

I dette prinsippet innebærer det at overskudd innenfor disse tjenestene skal føres tilbake til abonnentene på lik linje som et underskudd skal dekkes inn igjen av abonnentene i senere år.

Det er kostnader som direkte eller indirekte er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. Vann og vannmiljø følger regelverket og benytter selvkostmidler der regelverket tillater det. Virksomheten utarbeider hvert år en selvkostkalkyle (for- og etterkalkyle) for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Etterkalkylen blir årlig revidert av revisor i forbindelse med avslutningen av årsregnskapet.

Lovverket setter en øvre grense for gebyrene og sier at gebyrene ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader for å frembringe tjenestene. I motsetning til renovasjon og septik, er ikke selvkost for vann- og avløpstjenestene lovpålagt. Dette innebærer at regelverket åpner for at kommunen kan beslutte å dekke underskudd eller dekke oppgaver som tilhørere disse områdene over kommunebudsjettet.

Forholdet til Dam Brendsrud:

NVE er dammyndighet og stiller helt spesifikke krav til oppfølging, vedlikehold og rehabilitering av våre kommunale dammer. Asker kommune er av NVE pålagt å rehabilitere dam Brendsrud slik at den tilfredsstiller nødvendige sikkerhetskrav. Brendsrud har vært en vannverksdam og kostnadene for vedlikehold av denne dammen belastes selvkostbudsjettet. Estimerte kostnader for rehabilitering av dam Brendsrud er i budsjett satt til 20 mill. kr.

Vann- og vannmiljø har ikke lovhjemmel til å kreve at andre sektorer skal overta ansvaret for gamle vannverksdammer selv om dammen ikke lenger har betydning som vannreservoar.

Vedlikehold og rehabilitering av dammer som tidligere ikke har vært vannverksdammer, belastes av kommunebudsjettet, for eksempel Kistefossdammen i Heggedal.