Spørsmål fra Bjarte Gatland Reve om Åstaddammen

Spørsmål fra Bjarte Gatland Reve (H):

Åstaddammen på Billingstad er registrert som kulturminne, og er blant de 10 prioriterte dammer i «Damprosjektet» til Asker kommune. Den har historisk og nå hatt stor betydning for lokalbefolkningen på Billingstad og Hvalstad som rekreasjonssted. Barn, ungdom, familier og seniorer bruker området i stor grad. Åstaddammen inngår i Åstad naturreservat. Dammen forfaller i dag, og det trengs mudring og opprydding rundt dammen.

Vil ordføreren ta initiativ til at Asker kommune sikrer mudring og opprydding rundt Åstaddammen, og arbeide for at midler bevilges i HP 2021?

Svar fra ordfører Lene Conradi:

Åstaddammen er blant de 10 prioriterte dammer under betegnelsen «Rekreasjon» i «Damprosjektet». Den er også et fortidsminne. Lokalmiljøet og historielaget har over tid bekymret seg og engasjert seg i problemstillingen at vannstanden i dammen synker i tørkeperioder, og dette ble også drøftet i saken da gamle Asker behandlet en større kartlegging og rapport om dammene i kommunen i juni i fjor.

Kommunen har forsøkt å finne årsaken, uten å ha noe klart svar. Antagelig er det en kombinasjon av små lekkasjer i dammen som ikke kan identifiseres og svært lite tilrenning i tørkeperioder.

Det har vært nevnt at mudring kan være en mulig løsning for Åstaddammen, og en løsning som ikke er veldig kostnadskrevende – men det er også knyttet usikkerhet rundt om det vil bli gitt tillatelse til det i dette vernede området, det må i såfall avklares med Fylkesmannen.

En oppgradering av dammen med både tetting av lekkasjer og mudring må uansett anses som en investering som krever spesiell behandling og bevilgning. Det er ikke avsatt bevilgninger til forvaltning og drift av kommunale dammer utover det som bevilges konkret til investeringer som følge av å oppfylle damsikkerhetsforskriften.

Det jobbes for tiden med en oversikt over framtidige investeringsbehov i kommunale dammer.

Åstaddammen er kommunal, men det foreligger ikke midler til tiltak på denne med mindre disse tas fra tilskuddsordningen. Tilskuddsordningen som ble vedtatt i gamle Asker var primært tiltenkt private dammer. Historikken bak tilskuddsordningen skriver seg tilbake til at det i 2018/19 ble det gjort en stor kartleggingsjobb av private og kommunale dammer i gamle Asker. Denne rapporten var grunnlaget for sak om Askers dammer som ble behandlet i kommunestyret 11.6.2019.

Det er planlagt en liknende kartleggingsjobb av dammer i tidligere Røyken og Hurum i løpet av sommeren ved hjelp av Trainee og sommerstudenter. Det er viktig med en komplett oversikt over alle kommunens dammer før tilskuddsordningen rulles ut for alvor. På bakgrunn av ovennevnte sak skulle også administrasjonens kompetanse og kapasitet styrkes for å ivareta en del oppgaver knyttet til damsikkerhet. Dette er ikke realisert.

På bakgrunn av utfordringene knyttet til Østenstaddammen ble det bevilget 1 mill kroner i handlingsprogrammet for 2020-23 til en tilskuddsordning for private dammer. Dette vil hovedsakelig kunne benyttes til kartlegging og utredning av nødvendige tiltak på dammene. I 2020 er det utbetalt kr. 100.000 til eierne av Østenstaddamen for å gjøre nødvendige utredninger. Tilskudd til selve tiltaket (de fysiske arbeidene) vil kreve en særskilt bevilgning, noe det ikke er tatt stilling til.

Slik jeg forstår det står det per nå ubrukte midler på denne tilskuddsordningen, og jeg vil be om at administrasjonen vurderer om restmidler derfor kan brukes på mindre kostnadskrevende tiltak som kan gjennomføres raskt uten store utredninger også for kommunale damanlegg, da jeg forstår det ikke finnes andre ressurser avsatt til dette.

Jeg vil også be administrasjonen gjøre en konkret vurdering av hvorvidt mudring av Åstaddammen kan gjennomføres gjennom en dialog med Fylkesmannen og da hvor mye det vil koste.

Når vi får svar på disse spørsmålene vil jeg være positiv til at vi kan bruke restmidler på tilskuddsordningen til et slikt tiltak. Det vil i så fall måtte gjøres gjennom en egen politisk sak, eventuelt gjennom egen bevilgning i HP.