Styrevervregisteret er et register for frivillig registrering av økonomiske interesser for folkevalgte og administrative ledere i kommunen, det vil si medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret og folkevalgte organer oppnevnt av kommunestyret, samt rådmannen og ledere med innstillings- eller avgjørelsesrett i enkeltsaker.

Her finner du styrevervregisterets oversikt for Asker.

Frivillig registrering

Registreringen foretas senest en måned etter at kommunestyret har konstituert seg. Registreringen foretas av kommunen, som også ajourfører registeret.

Opplysninger i styrevervregisteret er basert på den enkeltes samtykke, samt informasjon som er offentlig tilgjengelig. Informasjon det ikke er registrert ajourføring for vil automatisk bli slettet etter fire år. Den enkelte kan selv velge å slette opplysninger i registeret. Registeret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.

Reglementet for frivillig registrering av økonomiske interesser vedtas av kommunestyret.