Informasjon til partiene om innsending av listeforslag

Hvordan gå fram for å sende inn listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 i Asker kommune.

Nytt i 2023 - listeforslagsportal

Det er etablert en egen listeforslagsportal hvor partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyrevalget 2023 kan underskrive, oppføre listekandidater og levere listeforslag elektronisk.

Alle partier oppfordres til å benytte den nye listeforslagsportalen. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere - men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Ved å bruke listeforslagsportalen, vil riktig valg / valgår / kommune komme automatisk opp på det som sendes inn via løsningen.

Brukes ikke listeforslagsportalen, kan listeforslaget leveres på papir slik som tidligere.

Frister

Fristen for innlevering av listeforslaget er fredag 31. mars 2023 klokken 12.00.

Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen. Ved elektronisk innlevering er det lett å forholde seg til dette innleveringstidspunktet. Ved papirinnlevering er det ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.

Fysisk innlevering kan kun skje til Asker rådhus - åpningstid 08:00-15:30 (det er mulig å avtale levering utenom åpningstiden).

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er torsdag 20. april 2023 - klokken 12.00 (innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget). Bestemmelsen om dette finner du i valgloven § 6-5

Selve listeforslaget

Det er tilstrekkelig at forslaget underskrives av to styremedlemmer i lokalpartiet med ansvar for innlevering av listeforslag i Asker.

  • Reglene om antall underskrifter finner du i valgloven § 6-3 (1)

Når det gjelder hvem som blir nominert/oppført på listeforslaget, er det viktig å være klar over alle som står oppført har rett til å kreve seg fritatt fra valg (må avgi en skriftlig erklæring om dette etter at forslaget er innlevert og informasjon om oppføringen er sendt ut av valgsekretariatet).

Partinavn på listeforslaget

Partinavnet som skal påføres listeforslaget skal være det samme som er registrert i Partiregisteret; registrert vernet partinavn (HØYRE - ikke Asker HØYRE, RØDT - ikke Asker RØDT osv.)

Antall listekandidater

Det skal velges 55 medlemmer til kommunestyret i Asker, og valgloven regulerer i dette tilfellet at det skal være minst 7 og maksimalt 61 navn på listeforslaget.

Dersom en kandidat ikke skulle være innført i folkeregisteret som bosatt i Asker når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen, altså ha flyttet til Asker.

Merk følgende: Hvis ikke listeforslagsportalen brukes, må listeforslaget skrives ut to-sidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere listeforslaget på to adskilte ark).

Vedlegg til listeforslaget

Det må også leveres et vedlegg, og dette inneholder noen andre opplysninger enn det som kommer frem på selve listeforslaget. Opprettelse og utfylling av vedlegg vil også være tilgjengelig i listeforslagsportalen (aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til kommunen når listeforslaget leveres elektronisk)

Bestemmelsen om vedlegg finner du i valgloven § 6 - 4.

Merk: Hvis ikke listeforslagsportalen brukes, må vedlegget printes ut to-sidig, slik at signaturen til underskriver 1 og 2 kommer på baksiden (det er ikke anledning til å levere vedlegget på 2 adskilte ark).

Det er også mulig å sende inn listeforslaget og vedlegget skannet via e-post for å rekke innleveringsfristen, men originale to-sidige papirversjoner må uansett leveres så fort som mulig.

Hva skal stå på listeforslaget?

Kandidatene skal være oppført med

  • fornavn, etternavn og fødselsår.
  • kandidatens bosted i form av poststed (1388 Borgen = Borgen)

I listeforslagsportalen skal det altså bare hukes av for Bosted.

Illustrasjon


Huk også av for at Listen følger forenklet regelverk - forutsatt at partiet ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet.

Illustrasjon


Husk å markere for antall kandidater som skal ha stemmetillegg - i Asker er det maksimalt 10 kandidater som kan få slikt tillegg. På selve listen (og stemmeseddelen) vil dette komme frem ved at kandidaten er markert med fet skrift.

Illustrasjon

Kontroll av listeforslaget før innlevering

Om ønskelig vil alle forslagstillere få anledning til å kontrollere/sjekke listeforslaget mot manntallet gjennom en dialog med valgsekretariatet - helst i god tid før innleveringsfristen.

Gjennom å gjøre dette vil alle opplysninger knyttet til alle foreslåtte kandidater sjekkes mot folkeregisteret / manntallet, og man får «vasket» bort det som eventuelt ikke stemmer med manntallet.

Vi får tilgang til manntallet i midten av januar.

Veiledning fra Valgdirektoratet

På sidene til Valgdirektoratet ligger det informasjon om listeforslag, om å:

  • stille til valg
  • opprettelse / innlevering av listeforslag.

Merk at Asker kommune bruker egne maler for listeforslag og vedlegg til listeforslag som skal brukes.

Gi beskjed dersom partiet velger å ikke benytte listeforslagsportalen - kommunens maler vil i så fall oversendes partiet.

Godkjenning av valglistene

Når listeforslaget er mottatt og kontrollert - og etter at fristen for å trekke forslaget er utløpt (20. april) - vil valgsekretariatet sende underretning til alle foreslåtte kandidater med en kort frist for å eventuelt trekke sitt kandidatur (trolig i uke 17).

Når fristen for å be seg fritatt er utløpt, legges det frem en sak til valgstyret om endelig godkjenning av listeforslaget. Saken er planlagt å bli behandlet av valgstyret 2. mai 2023 - i god tid før fristen som er 1. juni.

Lokallag i Asker

Alt knyttet til signatur av listeforslag osv forutsetter at forslagsstiller er registrert/operativt, og at alle opplysninger er registrert i Enhetsregisteret.

Dette innebærer at det lokallaget har oversendt følgende dokumenter for registrering hos Enhetsregisteret;

  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtekter
  • Protokoll som viser valg av det sittende styret

Eventuelle styreendringer vil komme frem av årsmøteprotokoll - hvilket da betyr at denne må sendes Enhetsregisteret.

Er det på innsendingstidspunktet ikke samsvar mellom det som kommer frem i Enhetsregisteret og siste og gjeldende årsmøteprotokoll (med oversikt over styrets medlemmer av lokallaget), kan signert protokoll sendes ved som dokumentasjon på fullmakt til å signere listeforslaget.