Manntallet for Asker til stortings- og sametingsvalget 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn på Servicetorget.

Manntallene legges ut på Servicetorget i slutten av juli måned/helt i begynnelsen av august måned.

Melding om flytting til folkeregisteret innen 30. juni

For å kunne stemme ved valget i Asker 2017, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet for Asker. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, vil du stå oppført i den kommunen du har flyttet fra.

Er jeg innført i manntallet i Asker?

Du kan undersøke manntallet ved personlig henvendelse på Servicetorget (ligger øverst på Trekanten, Knud Askers vei 24, 1383 Asker).

Kontakt Servicetorget om åpningstider - telefon 66 90 90 90.

Krav om retting av feil

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder feil, ikke om flyttinger etter 30. juni 2017 (se punkt ovenfor).

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Asker valgstyre, Pb. 353, 1372 Asker.

Søknad om innføring fra norske statsborgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke et eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i Asker innen 12. september kl. 17.00.

Søknadsskjema fås ved henvendelse på Servicetorget eller kan hentes på www.valg.no 

Asker 15. juli 2017

Lene W. Conradi
Leder valgstyret

Kunngjøres etter valglovens § 2-6 og forskrift om valg til sametinget § 40.

Asker valgstyre, dato 15. juli 2017