For å kunne stemme ved valget i Asker, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet for Asker. Manntallet for Asker til stortings- og sametingsvalget 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn på Servicetorget fra i slutten av juli måned til i begynnelsen av august måned.

Melding om flytting til folkeregisteret innen 30. juni

For å kunne stemme ved valget i Asker 2017, må du ha stemmerett og stå innført i manntallet for Asker. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2017, vil du stå oppført i den kommunen du har flyttet fra.

Er jeg innført i manntallet i Asker?

Du kan undersøke manntallet ved personlig henvendelse på Servicetorget, se nettsiden deres for kontaktinformasjon.

Uriktig innført eller utelatt fra manntallet?

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder feil, ikke om flyttinger etter 30. juni 2017 (se over).

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Asker valgstyre, Pb 353, 1372 Asker

Søknad om innføring fra norske statsborgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge en gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt den gangen du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge, eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke et eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden må komme frem til valgstyret i Asker innen 12. september kl. 17.00.