Forslag til "Temaplan sykkel 2018-2030" er nå ute til høring. Alle som ønsker kan gi innspill til planen innen 1. september.

Det skal være attraktivt å sykle

Visjonen i Temaplan sykkel er «Attraktivt å sykle i Asker». For å oppnå dette må det legges til rette for at sykkel både er, og oppfattes som, et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til et fint trenings- og rekreasjonsmiddel. 

Hovedmålet i sykkelplanen er å øke sykkelandelen i Asker kommune til 8 % innen 2026 og til 12 % innen 2030.

Tiltak på fire innsatsområder

Temaplanen er inndelt i fire innsatsområder med tilhørende mål. Temaplanen har også en handlingsplan med tiltak for de fire innsatsområdene.

Innsatsområde 1: Arealbruk og planlegging

Innsatsområdet omhandler organisering og styrking av kommunens sykkelarbeid for å sikre stadig bedre forhold for sykling i kommunen

Innsatsområde 2: Kvalitet på tilbudet

Innsatsområdet handler om å legge bedre til rette for sykling og sykkelbruk gjennom økt satsing på standard, drift og vedlikehold av infrastruktur for sykkel

Innsatsområde 3: Reisevaner

Innsatsområdet tar sikte på endring av holdninger gjennom informasjonsarbeid, motivasjonstiltak, kampanjer og at kommunens ansatte går foran som gode eksempler

Innsatsområde 4: Barn og unge

Innsatsområdet handler om å gjøre det enklere, tryggere og mer attraktivt å sykle til skole og fritidsaktiviteter

Les planen 

Komité for teknikk, kultur og fritid vedtok i sitt møte 3. mai, å legge sykkelplanen ut til høring. På sakskartet for møtet finner du alle dokumentene i saken (sak 0023/18).

Slik gir du innspill

Du kan også sende høringssvar på e-post til post@asker.kommune.no

Har du spørsmål til planen kan du kontakte kommunalteknisk avdeling på telefon 66 90 94 60, e-post: kommunalteknikk@asker.kommune.no.

Fristen for å sende innspill er 1. september 2018.