Komité oppvekst vedtok 20. september å legge ut rådmannens forslag til Strategi for barnehage- og skolekapasitet i Asker kommune 2016-2028 på høring. Alle som vil kan uttale seg om strategien. Frist for innspill var 30. oktober og har nå gått ut.

Formålet med denne strategien er å skape et grunnlag til å fatte gode beslutninger for å møte framtidens kapasitetsbehov og utnytting av eksisterende bygg i barnehager og skoler. Strategien skal bidra til at kommunen lykkes i målsettingen om å ha Rett bygg - på rett sted – til rett tid. Strategiene er nær knyttet til Kommuneplan, og de er gjensidig avhengige av hverandre for å realisere og imøtegå område- og boligutviklingen i Asker kommune.

Strategien beskriver kapasitetssituasjonene i barnehager og skoler, og skisserer mulige strategiske grep for å imøtekomme barne- og elevtallsutviklingen i årene fram til 2028. Mulige strategiske grep:

  • utnytte kapasitet i eksisterende  barnehage- og skoleanlegg
  • rehabilitere og utvide kapasitet i eksiterende barnehager og skoleanlegg
  • etablere nye barnehager og skoler i områder med liten kapasitet eller for å møte en stor barne- og elevtallsvekst
  • erverve egnede tomter i områder nær knutepunkt og offentlig kommunikasjon
  • etablere større og mer effektive enheter 

Hovedutfordringer

Barnehage

Den totale barnehagekapasiteten i kommunen vil være god frem til 2020. Imidlertid er det utfordringer i enkelte områder. Dette gjelder i Borgen-sonen der det er knapp kapasitet i dag og liten tilgang til egnede tomter. I Hovedgården-sonen blir kapasiteten knapp fra 2019-20 dersom videre boligbygging fortsetter i samme tempo, og ved kommunesammenslåingen. Andre områder har bedre tilgang på utbyggingsmuligheter. Rehabilitering av eldre barnehager kan være nødvendig for å opprettholde kapasiteten og gi økt fleksibilitet.

Skole

Kapasiteten i Asker er i dag totalt sett god, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Fremskrivningene viser oss at kapasiteten vil bli mer presset mot 2025. For å møte denne utfordringen er det planlagt å bygge to nye skoler som skal erstatte eksisterende skoler på ungdomstrinnet og på barnetrinnet er det planlagt å bygge en helt ny skole. Ved en del skoler er det i dag kapasitetsproblemer eller de vil få underkapasitet i løpet av få år. Skolene dette gjelder på barnetrinnet er Billingstad, Blakstad, Heggedal, Hofstad, Mellom-Nes og Rønningen. For å løse kapasitets utfordringer ved disse skolene forslås det endringer i skolenes inntaksområder. En forutsetning for at Asker kommune skal kunne gjøre de endringene i inntaksområder for skolene med begrenset kapasitet er den nye sentrumsskolen som er planlagt bygget i 2022-24 på Landås/Hønsjordene.

På ungdomstrinnet er kapasiteten bedre og ny Landøya ungdomsskole (2018) og ny Risenga ungdomsskole (2022) vil gi en god kapasitetssituasjon. Vi ser likevel at det i løpet av perioden frem til 2028 vil bli kapasitetsutfordringer ved Hovedgården og Solvang ungdomskoler.

For å gi bedre forutsigbarhet over kapasiteten ved skolene i Asker, foreslår rådmannen å fjerne retten til fritt skolevalg på 1.-7. årstrinn. 

Les Strategi for barnehage- og skolekapasitet i Asker kommune 2016-2028 - høringsutkast (PDF)

Les de politiske saksdokumentene (PDF)

Videre behandling

Etter høringsfristens utløp vil strategien få ny behandling i komité oppvekst i november, før den går videre til kommunestyret.