Formannskapet i Asker har vedtatt å legge forslag til kommunal planstrategi for Asker 2016 – 2019, med planprogram for rullering av kommuneplan, ut på høring. Vi ber om at alle innspill sendes Asker kommune innen 31.8.2016.

Gjeldende kommuneplan for Asker ble vedtatt i 2014. Det er lagt opp til revisjon av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, med sluttbehandling i 2018.
Ved revisjon av kommuneplan er det i planprogrammet lagt til grunn fem satsingsområder:

  • Vekst og utvikling
  • Areal og transport
  • Tettsteder og knutepunkter
  • Natur, miljø og samfunnssikkerhet
  • Kommuneøkonomi og tjenester

Som følge av at Asker kommune skal slå seg sammen med Røken og Hurum vil rådmannen foreslå et sjette satsingsområde ved revisjon av kommuneplanen; «Nye Asker», sammenslåingen av Hurum, Røyken og Asker kommuner. Det nye satsingsområdet foreslås lagt inn i saken og behandles politisk ved endelig behandling av kommunal planstrategi for Asker 2016- 2019.

Hele forslaget kan lastes ned som PDF-dokument her.

Gi innspill på elektronisk skjema.

Se også notat om planstrategi og kommunereform til rådmannen (PDF).