Forslag til "Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030» er nå ute til høring. Alle som ønsker kan gi innspill til planen innen 28. september.

Forslaget til planen består av et kunnskapsgrunnlag, mål, delmål, tiltak og virkemidler for:

  • å redusere de direkte og indirekte utslippene av klimagasser
  • redusere og gå over til mer miljøvennlig energibruk
  • redusere øvrig miljøbelastning, herunder forsøpling og mikroplast

Vektlegger indirekte utslipp og inkluderer miljø

En viktig endring fra kommunens forrige energi- og klimaplan er at denne planen legger mer vekt på indirekte utslipp av klimagasser, som følge av kommunes, næringslivets og innbyggernes innkjøp og forbruk. Årsaken til dette er at disse indirekte utslippene samlet sett er langt større enn våre direkte utslipp av klimagasser fra «biler og piper». I tillegg til energi og klima, inkluderer forslaget til ny plan også miljøforhold, som for eksempel forsøpling og mikroplast i naturen.

Både kommunen, innbyggerne og næringslivet må bidra

Planen har en omfattende «tiltaksmeny». Noen tiltak er symboltiltak som ikke gir noen direkte utslippsreduksjon, men som har en viktig motiverende og holdningsskapende effekt. Ikke alle tiltakene kan gjennomføres samtidig. Noen tiltak er på idestadiet og må bearbeides videre og forankres. Har du innspill til tiltak som mangler? Eller til hva skal til for få dem gjennomført? Send innspill! Ikke minst ønsker vi konkrete forslag til hvordan vi i kommunen kan få innbyggere og næringsliv med på en «klimadugnad».

Les planen

Komité for teknikk, kultur og fritid vedtok i sitt møte 31. mai, å legge planen ut til høring. På sakskartet for møtet finner du alle dokumentene i saken (sak 0034/18). 

Slik gir du innspill

Du kan også sende høringssvar på e-post til post@asker.kommune.no, Merk e-posten med referanse 16/9973.

Fristen for å sende innspill er 28. september 2018.