Formannskapet vedtok 20. september å legge ut Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen på høring. Alle som vil kan uttale seg om temaplanen. Frist for innspill er 16. oktober.

Etter høringsfristens utløp vil planen behandles i formannskapet 1. november og i kommunestyret som tematime, og sluttbehandling 8. november.

Les Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen - høringsutkast (PDF)

Les de politiske saksdokumentene

Det viktigste med temaplanen er å foreslå tiltak som sikrer et aktivt, åpent og inkluderende lokalsamfunn, og slik også øke områdets attraktivitet. Planen bygger på kunnskapsgrunnlaget Livet på Borgen og samskapingsprosesser i lokalsamfunnet våren 2016. Det har særlig fremkommet 

 • Behov for møteplasser.
 • Behov for flere sosiale og kulturelle aktiviteter og arrangementer.
 • Behov for å sikre at lokalsamfunnets meninger og synspunkter kommer til uttrykk og høres i andre prosesser og i saker som angår lokalsamfunnet. (For eksempel i reguleringssaker, implementering av boligstrategi og forhold i utvikling av barnehager og skoler.)

Gi dine innspill til temaplanen

Frist: 16. oktober 2016.

Høringsspørsmål

 1. Har dere generelle synspunkter på valg av
  - Innsatsområdene
  - Målene
  - Tiltakene
 2. Beskrivelsen av ønsket effekt
 3. Temaplanens hovedgrep er opprettelsen av et lokalsamfunnsutvalg som skal ha mandat som en hovedaktør for lokalsamfunnsutviklingen i samspill med Asker kommune. Dersom det skal opprettes et lokalsamfunnsutvalg på Borgen, hvilke synspunkter har dere på utvalgets
  - Oppgaver
  - Sammensetning
  - Arbeidsform
 4. Hva kan være deres (høringsinstansens) viktigste bidrag i videre lokalsamfunnsutvikling?
 5. Andre kommentarer og synspunkter

Formannskapet ber om kommentarer og innspill til om tiltakene kan realisere lokalsamfunnsutviklingen, og hvilken rolle høringsinstansene kan spille i det videre arbeidet.