Forslag til Temaplan for parkering er nå ute til høring. Alle som ønsker kan gi innspill til planen innen 1. september.

Nasjonal transportplan har som en målsetning at landets transportsystem skal være «sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet».

Asker kommune ønsker å bidra til en effektiv og forutsigbar trafikkavvikling på gjennomfartsårer og inn mot kommunens tettsteder, som samtidig ivaretar trafikksikkerhet og lokalmiljø. Eksisterende infrastruktur og etablerte parkeringsarealer må da utnyttes effektivt og være til gode for flest mulig.

Med en vedtatt parkeringspolitikk, staker kommunen ut en tydelig kurs.

Hovedmål: bidra til å løse det samlede mobilitetsbehovet

Temaplan for parkering definerer en helhetlig og prinsipiell parkeringspolitikk som bygger på vedtatte kommunale strategier og planer, samt Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Målsetningen for Temaplan parkering er å bidra til å løse det samlete mobilitetsbehovet i Asker kommune.

Parkeringsplanen skal bidra til enklere saksbehandling, forutsigbarhet for innbyggerne og bedre utnyttelse av parkeringsarealene. Parkeringspolitikken skal bidra til at Asker-samfunnet har en helhetlig, miljøvennlig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling, som ivaretar hensynet til Askers naturgitte ressurser og historisk identitet (Kommuneplan 2018-2030).

Strategier i planen

Planen fastsetter en parkeringspolitikk for Asker kommune, og beskriver virkemidler og tiltak som skal bidra til et godt mobilitetstilbud for kommunens innbyggere. For å løse mobilitetsbehovet må alle transportmidler tas i bruk.

Temaplan for parkering skal:

  • Ivareta transportbehovet for innbyggere og lokalt næringsliv.
  • Redusere samfunnsulemper (trafikksikkerhet, barrierer, arealbeslag).
  • Bidra til utvikling av attraktive tettsteder, med et trygt og ryddig gatebilde.
  • Bidra til å redusere miljøulemper (lokalt og regionalt), støy, luftforurensing/støv, utslipp.
  • Bidra til å forbedre fremkommeligheten for kollektivtransport og nyttetrafikk.
  • Bidra til at kommunale kostnader til parkering ikke øker.
  • Være fremtidsrettet og baseres på nye teknologiske løsninger.
  • Bidra til best mulig utnyttelse av eksisterende parkeringsplasser, gjennom sambruk og god skilting.

Les planen

Komité for teknikk, kultur og fritid vedtok i sitt møte 3. mai, å legge parkeringsplanen ut til høring. På sakskartet for møtet finner du alle dokumentene i saken (sak 0024/18)

Slik gir du innspill

Du kan også sende høringssvar på e-post til post@asker.kommune.no.

Fristen for å sende innspill er 1. september 2018.