Høring

Komité for teknikk, kultur og fritid vedtok i møte 1. juni  å legge Temaplan for universell utforming Asker kommune 2018- 2021 ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist er 10.09.2017

Høringsutkast

Saksfremlegg m/vedlegg (lenken  går til komiteens behandling i møte 1. juni), se sak 27/17.

Gi innspill på elektronisk skjema

Innspill/merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e- post til post@asker.kommune.no innen ovennevnte frist.

Merknader merkes S15/10491

Spørsmål til Temaplanen kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Gro Eriksen på telefon: 66 76 80 68 eller gro.eriksen@asker.kommune.no

Hva er universell utforming

Universell utforming er et prinsipp med utgangspunkt i menneskerettighetene.

Alle mennesker er verdifulle og skal gis mulighet for et rikt og meningsfullt liv.

Universell utforming handler om hvordan vi utformer samfunnet rundt oss for å øke menneskers mulighet for samfunnsdeltakelse. Alle skal være inkludert og kunne delta aktivt i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå. Begrepet innebærer at det utvikles løsninger som kan benyttes av alle, nedsatt funksjonsevne eller ikke.

Formålet med temaplanen

Temaplanen er et virkemiddel for å oppnå mer inkluderende, allmenne løsninger både i de fysiske omgivelsene og innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) der kommunen er ansvarlig. 

Temaplanen skal brukes ved de respektive enheters arbeid/ansvarsområder for å få gode løsninger som oppfyller regelverket om universell utforming, og på denne måten nå hovedmålsettingen «Asker, mulighetenes kommune- for alle!»