Det er ønskelig at eksisterende tomt «økonomiseres», slik at tomt og bebyggelse også gir plass til fremtidig barneskole Anleggsarbeidene startet januar 2017..

Naboinformasjon

Det ble holdt informasjonsmøte på Landøya skole 17.august 2016. Her finner du informasjon fra møtet:

Prosjektet

Asker kommune bygger ny ungdomsskole på  Landøya med kapasitet til 540 elever.

Skolen blir bygget med en flerbrukshall på 2400m2. Skole og hall er tenkt til sambruk mellom skolen, idrett og kultur og blir et viktig senter for aktiviteter i nærmiljøet. Nåværende skole på Landøya rives og elevene er for tiden i midlertidige lokaliteter i Johan Drengsrudsvei frem til ny skole står ferdig sommeren 2018.

Skolen

Nye Landøya skoleanlegg skal representere mangfoldet av skolens brukere, og tilby rom for opphold og aktivitet av ulik grad og intensitet gjennom hele året. Alle arealer, både ute og inne, skal fungere som læringsarena og sosial arena for alle. Det skal bygges et lettforståelig og velorganisert anlegg, som utnytter tomtens positive egenskaper. Skolen er designet med gode og varierte møteplasser og skal inspirere elevene til aktiviteter som gir fellesskapsfølelse. Med klar soneinndeling mellom skolens egne arealer og sambruksområder, blir det gode muligheter for utleie og sambruk.

Beliggenhet og utforming

Den nye skolens beliggenhet flyttes noe i forhold til slik den ligger i dag, og vil bli bygd på tomtens laveste del, som beslaglegger lite tomteareal og legger til rette for gode utearealer. Skolen bygges i 4 etasjer som vist på illustrasjonen øverst på side 1 og tegninger vist i lenken vedrørende informasjonsmøte.

Med utgangspunkt i skolens plassering i et småskala eneboligområde er det valgt malmfuru, tegl og glass som fasadematerialer.

Hva skjer når?

Veidekke Entreprenør AS er i full gang med byggingen, og ser for seg tett bygg i løpet av uke 40 2017

Størrelser

  • Skole: ca 6 500 m2 BTA
  • Flerbrukshall: ca 2400 m2 BTA

Nøkkelinformasjon

  • Byggherre: Asker kommune
  • Prosjektleder: Lars Hanstensen
  • Prosjekteringsansvarlig: Veidekke AS
  • Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
  • Oppstart prosjektering: høst 2015
  • Byggestart: januar 2017
  • Ferdigstillelse: Sommer 2018
  • Kostnadsramme HP 2017 - 2020: 360 millioner

Kontakt