Asker kommune deltok i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram (BOSO) i perioden 2011-2015.

Målet med programarbeidet til Husbanken er at flere skal kunne bo trygt og i egnede boliger - og at kommuner med store boligsosiale utfordringer skal bli dyktigere til å løse disse utfordringene.

Et godt sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Asker kommune, har gjennom programarbeidet, testet ut nye ideer og muligheter til løsninger på utfordringer innen det boligsosiale feltet.

Boligpolitikk

Boligsosialt utviklingsprogram ble avviklet ved utgangen av 2015, men kommunen vil fortsatt arbeide med å bedre boligsituasjonen til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Kommuneplan for Asker 2014-2026 blir boligpolitikk og boligsosiale utfordringer viet spesiell oppmerksomhet. 

Kommunen har også vedtatt Boligpolitisk strategi for Asker 2015-2026. Her foreslås en rekke tiltak som skal bidra til å bedre boligsituasjonen for befolkningen i Asker.

Les mer