Hva er Borgenprosjektet?

Borgenprosjektet jobber med å styrke leve- og oppvekstsvilkårene på Borgen gjennom å arbeide med bomiljøet, kultur- og fritidstilbud og kvaliteten i barnehager og skoler. Det finnes mange ressurser i området, og de skal mobiliseres for å finne best mulige løsninger i utvikling av lokalsamfunnet.

Fremtidens lokalsamfunn skapes gjennom samarbeid mellom kommune, innbyggere, lokal frivillighet og lokalt næringsliv. 

Bakgrunn

Virksomhetsledere i kommunens virksomheter på Borgen satte på dagsorden at levekårsforskjeller blant innbyggerne skapte utfordringer knyttet til det å drive barnehage, skoler og SFO. I tillegg har bekymring fra foreldre på Hagaløkka skole om befolkningssammensetningen på Borgen ville påvirke barnas lærings- og oppvekstvilkår skapt politisk engasjement. Befolkningsutviklingen kunne føre til en barnegruppe sammensetning som hadde overvekt av barn med bakgrunn fra ulike nasjoner.

Når

Prosjektperioden er 2013-2016.

Rammer for arbeidet

  • Borgenprosjektet har prosjektleder i 100% stilling fra 1.5.2014.
  • Det var ansatt en kommunikasjonsmedarbeider i 40% stilling fra 15.6.2015-7.4.2016.
  • Det er avsatt kr 1.5 millioner i handlingsprogrammet årlig til arbeidet.
  • Fylkesmannen har bevilget kr 750 000,- til prosjektet
  • Prosjektet har disponert noe av midlene satt av til aktiviteter for barn og unge med levekårsutfordringer.

Politisk behandling

Formannskapet opprettet et ad hoc-utvalg for Borgenprosjektet som er rådgivende overfor formannskapet i saker knyttet til planlegging av de langsiktige tiltakene, og oppfølging av de kortsiktige tiltakene i Borgenprosjektet. Formannskapet behandlet i sitt møte 20.9.2016 Sluttrapport for ad hoc utvalget på Borgen, 2016. 

Kommunestyret vedtok Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen 8.11.2016.

Dokumenter

 

Er det problemer med å starte filmen - forsøk å gå direkte til YouTube fra denne lenken.