Rådmannen utarbeider hvert år forslag til budsjett og handlingsprogram og legger det fram for formannskapet i midten av september. Formannskapet legger deretter rådmannens forslag ut på høring.

I denne første høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre, og alle inviteres til å komme med innspill.

De politiske partiene kommer så med sine endringsforslag. Det blir også gitt føringer for kommunens mål og rammer gjennom statsbudsjettet.

I november blir rådmannens forslag med tilleggsinnstilling og endringsforslag behandlet av formannskapet. Så blir det ny høringsrunde der alle kan komme med sine synspunkter.

Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Asker kommunes mål og rammer for de neste fire årene.