I desember hvert år vedtar kommunestyret budsjett og handlingsprogram for de kommende årene. Det skjer etter en lang prosess med mange involverte.

Årlig prosess

 • Rådmannen utarbeider hvert år forslag til budsjett og handlingsprogram og legger det fram for formannskapet i midten av september.
 • Formannskapet legger deretter rådmannens forslag ut på høring. 
 • I denne første høringsrunden blir forslaget presentert og diskutert i møter med politiske utvalg, interesseorganisasjoner og andre, og alle inviteres til å komme med innspill.
 • De politiske partiene kommer så med sine endringsforslag. Det blir også gitt føringer for kommunens mål og rammer gjennom statsbudsjettet.
 • I november blir rådmannens forslag med tilleggsinnstilling og endringsforslag behandlet av formannskapet. Så blir det ny høringsrunde der alle kan komme med sine synspunkter.
 • Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Asker kommunes mål og rammer for de neste fire årene.

Les mer om gjeldende Handlingsprogram 2017-2020 og Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021

Veien fram til Handlingsprogram 2018-2021

Budsjettprosessen i 2017
ÅrshjulsprosessUtvalgDato
Sak om årshjulet 2017 ØEE / Formannskap / Kommunestyre 23./24./31. januar
HP seminar komiteene Komiteene 21./22./23. mars 
Resultater brukerundersøkelser Komiteene 21./22./23. mars
Dialogmøter med brukerrådene, innspill til HP Komiteene mars 
Eierdag Kommunestyret 25.apr
HP seminar/ studietur Formannskapet 26. – 28. april
Årsrapport og regnskap for 2016 ØEE / Formannskap / Kommunestyre 6./ 13. juni
1.Tertialrapport ØEE / Formannskap / Kommunestyre 6./13. juni
Økonomiske rammer og strategiske mål for HP  ØEE / Formannskap / Kommunestyre 6./13. juni
Investeringsseminar Formannskap 20. juni
Forslag til HP 2018-2021 Formannskap 19. september
Forslag til HP 2018-2021 Rådene/Komiteene 20./26./27./28. september
Høringsperiode rådmannens forslag 
 • Se mottatte høringsinnspill (PDF) 
 •    20. september - 20. oktober
  Høringsmøte fellesrådene/velforbundet  Formannskap 10. oktober
  2.Tertialrapport ØEE / Formannskap / Kommunestyre 9./10./17. oktober
  Høringsinnspill oversendes partiene Administrasjonen 20. oktober
  Spørsmål fra partiene til rådmannens forslag (sendes politisk sekretariat)
 • Se samleoversikt spørsmål og svar (PDF)
 • Partiene 30. oktober 
  Svar fra administrasjonen på spørsmål fra partiene Administrasjonen 6. november
  Partienes endringsforslag (sendes politisk sekretariat) Partiene 10. november
  HP 2018- 2021 med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskap 21. november
  Høringsperiode formannskapets innstilling Offentlig ettersyn 22. november - 6. desember
  Partienes verbalforslag (sendes politisk sekretariat innen kl. 12.00). Partiene 1. desember
  Endelig behandling HP 2018-2021 Kommunestyret 12. desember

  Innspill til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018-2021