Fortsatt digitalt løft i skoler og barnehager, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som lar flest mulig bo lengst mulig i eget hjem, og videreutvikling av kulturskolen, kulturarenaer og -aktiviteter er noen av satsingsområdene for Asker kommune neste år. Arbeidet med å planlegge kommunesammenslåingen med Røyken og Hurum i 2020 vil også stå helt sentralt.

19. september presenterte rådmannen forslag til Handlingsprogram for 2018-2021 for formannskapet. Kommunestyret skal vedta endelig Handlingsprogram i sitt møte 12. desember. 

Ambisjonen for kommunen i perioden 2018-2021 er et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som holder høy kvalitet og tilfredsstiller nødvendige behov innen de gitte økonomiske rammene. 

Robust økonomi og gode resultater

Asker kommune har en robust økonomi og har de siste årene levert gode resultater. Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. 

Skrur ned investeringstakten

Asker kommune er en vekstkommune med fortsatt behov for investeringer i nye og fremtidsrettede formålsbygg. Store investeringer i helsebygg, skoler, barnehager og idrettsanlegg har bidratt til at lånegjelden har økt mer enn driftsinntektene. Investeringstakten kan ikke fortsette og vil kreve stram prioritering og mer areal- og kostnadseffektive løsninger.

Satser videre på digitalisering i skoler og barnehager

De neste årene vil skolene og barnehagene få et stort digitalt løft. Digital læring og realfag er nødvendig for å sette elevene i stand til å møte fremtidens utfordringer. Fortsatt utrulling av PC-er til elevene er derfor en viktig investering.

Helse- og omsorgstjenester som setter innbyggeren i sentrum

Helse- og omsorgstjenestene vil fokusere på hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg og tjenesteinnovasjon og bruk av velferdsteknologi. Askers forbildeprosjekt «Velferdslaben» er et eksempel på nettopp dette – at vi investerer i brukerne og utnytter de samlede ressursene bedre, til beste for innbyggere og familier med sammensatte utfordringer.

Høye kulturambisjoner

Asker ønsker å løfte frem og etablere en felles profil på kulturaktiviteter og arenaer. Det legges opp til en ambisiøs satsning på kulturskolen som skal gi flere barn og unge nye, spennende og utfordrende læringstilbud, både sentralt og desentralt, i sin «base» Østre Asker gård, ved skolene og de nye innbyggertorgene. Nye tilbud vil også komme innen dans, drama og teater.

Asker, Røyken og Hurum blir én kommune fra 2020

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker å slå sammen de tre kommunene til en ny, stor kommune. Den nye kommunen får nesten 6000 ansatte og 93000 innbyggere i 2020. Stortinget vedtok sammenslåingen i juni 2017, og allerede 1. januar 2020 skal den nye kommunen stå klar.

I løpet av 2017 skjøt arbeidet med å bygge en ny kommune fart, og en rekke ulike politiske og administrative prosjekter er satt i gang for å kartlegge og forberede selve sammenslåingen. Til sammen er nesten 80 folkevalgte fra alle tre kommunene engasjert i en rekke prosjekter og arbeidsgrupper. Arbeidet med kommuneplanen og felles kultur, identitet og symboler er blant de største oppgavene og er godt i gang. Dette har medført over 70 ekstra møter for de folkevalgte det neste året.

Det er et mål at Asker kommune går inn i den nye kommunen i 2020 som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon, med godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

Kommunestyret skal vedta budsjett og handlingsprogram 12. desember

I møtet 19. september vedtok formannskapet å legge forslag til Handlingsprogram 2018-2021 ut på høring. Alle innbyggere og andre aktører kan gi sine innspill innen 20. oktober. Ved kommunestyrets behandling av rådmannens forslag 12.desember, er det kommunestyrets prioriteringer og vedtak som fastsetter kommunens mål og rammer for perioden.

Viktige datoer fram mot vedtak

 • 19. september
  Formannskapet vedtar å legge rådmannens forslag ut på høring
 • 20. september til 20. oktober
  Innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre kan gi innspill til rådmannens forslag
 • 10. november
  Frist for endringsforslag fra de politiske partiene
 • 21. november
  Formannskapet vedtar å legge rådmannens tilleggsinnstilling og partienes endringer ut på høring
 • 22. november til 6. desember
  Innbyggere, organisasjoner, næringsliv og andre kan gi innspill til tilleggsinnstillingen
 • 12. desember
  Asker kommunestyre vedtar Handlingsprogram for 2018-2021