Kommunedelplan for ny E18 med bussvei og sykkelvei ble vedtatt av Asker kommunestyre tirsdag 8. november 2016. En vedtatt kommunedelplan er en forutsetning for at det blir lagt inn penger til regulering og bygging i Statsbudsjettet.

Forslag til kommunedelplan for E18 var på høring våren 2016. I høringsperioden kunne alle som ønsket gi sine innspill og kommentarer til planen, og det ble avholdt åpne informasjonsmøter.

Her kan du lese alle høringsdokumentene til saken om Kommunedelplan E18 Slependen Drengsrud.

Her finner du mer informasjon om involvering i E18-prosessen.

Neste skritt er Nasjonal Transportplan

En vedtatt kommunedelplan er viktig for at E18 med bussvei og sykkelvei gjennom Asker skal bli inkludert i Nasjonal Transportplan for 2018-2029. Nasjonal transportplan blir behandlet av Stortinget vinteren 2017. 

Reguleringsarbeidet i Asker kan starte når strekningen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP). Asker kommune har gitt høringsinnspill til transportetatenes forslag til plangrunnlag for NTP. Statens vegvesen avgjør oppstartstidspunkt.

Når reguleringsplan er vedtatt av Asker kommunestyre, igangsettes arbeidet med grunnerverv, innhenting av anbud og deretter selve anleggsdriften.

Les mer om planleggingsarbeidet.

En overordnet plan

Det er Statens vegvesens som har anbefalt løsningene i kommunedelplanen, og de er i all hovedsak samstemmende med Asker kommunes ønsker. Kommunen har hatt tett dialog med Vegvesenet gjennom hele prosessen. 

Det at E18 blir lagt i tunnel forbi Asker sentrum og Holmen, samt at Slemmestadveien legges utenom Holmen sentrum, gir store muligheter for videre by- og tettstedsutvikling.  

En kommunedelplan er en overordnet plan. Detaljer og endelige løsninger kommer i reguleringsplanene. 

Ser Røykenveien i et langsiktig perspektiv

Kommunedelplanen avsetter areal til to alternative løsninger for nordre del av Røykenveien: tunnel mellom Lensmannslia og Fusdal, samt kollektivfelt langs eksisterende Røykenvei-trasé.

Asker kommune ønsker at fremtidig tunnelløsning utredes i et langsiktig perspektiv, sett i sammenheng med byutvikling med mot Bondibroen. Kommunen vil ta opp dette spørsmålet med Statens vegvesen i forbindelse med oppstart av kommunedelplan for Asker sentrum, antakelig i løpet av 2017.