Statens vegvesen oversendte sitt forslag til kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud i desember 2015. Asker kommune startet da arbeidet med den formelle planprosessen. Målet er at kommunedelplan for E18 blir vedtatt i 2016.

Forslag til kommunedelplan for E18 var på høring våren 2016. I høringsperioden kunne alle som ønsket gi sine innspill og kommentarer til planen, og det ble avholdt åpne informasjonsmøter.

Her kan du lese alle høringsdokumentene til saken om Kommunedelplan E18 Slependen Drengsrud.

Her finner du mer informasjon om involvering i E18-prosessen.

Videre prosess

Asker kommune har som mål at kommunedelplan for E18 blir vedtatt i 2016.

Reguleringsarbeidet kan starte når strekningen er prioritert i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP). Asker kommune har gitt høringsinnspill til transportetatenes forslag til plangrunnlag for NTP. Statens vegvesen avgjør oppstartstidspunkt.

Når reguleringsplan er vedtatt av Asker kommunestyre, igangsettes arbeidet med grunnerverv, innhenting av anbud og deretter selve anleggsdriften.

Les mer om planleggingsarbeidet.

Kommunen er fornøyd med Vegvesenets anbefalte løsninger

Statens vegvesens anbefalte løsninger er i all hovedsak samstemmende med Asker kommunes ønsker. Blant annet anbefaler vegvesenet at E18 legges i tunnel forbi Asker sentrum og Holmen, noe som gir store muligheter for videre byutvikling.

Kommunen er fornøyd med Vegvesenets anbefaling for tunnel forbi Holmen, og med at Slemmestadveien legges utenom Holmen sentrum. Dette er også i tråd med kommunens ønsker. Kommunen har hatt tett dialog med Statens vegvesen om Syverstad-diagonalen, og er fornøyde med løsningen de foreslår, både når det gjelder støy, forurensing og hensyn til landskapet. Denne løsningen gir store muligheter for tettstedsutvikling i Holmen-området.

Vil se Røykenveien i et langsiktig perspektiv

Anbefalt løsning fra Statens vegvesen inkluderer imidlertid ikke tunnel for nordre del av Røykenveien. Vegvesenet ser for seg at denne delen av Røykenveien bygges i flere etapper. I den forbindelse vil Asker kommune be om at Røykenveien i tunnel utredes i et langsiktig perspektiv, der det nye veianlegget planlegges som en del av byutviklingen av søndre del av Asker sentrum.