Komité for oppvekst vedtok 29.5.2018 i sak 17/14950 å sende utkast til temaplan for inkludering og mangfold på høring. Vi tar gjerne imot synspunkter og innspill. Frist for innsending av innspill er forlenget 25. august 2018.

Temaplanen er en overordnet og helhetlig plan for kommunens arbeid med inkludering og mangfold, med fokus på flyktninger og innvandrere. Grunnleggende for planen er at flyktninger og innvandrere representerer ressurser som ønsker å delta og bidra i samfunnet.

Planen beskriver relevante nasjonale føringer og statlig politikk på området. Den går også inn i kommunens tjenester og tilbud og foreslår mål og satsingsområder basert på de utfordringer vi står overfor.

Det er innhentet brukerinnsikt fra brukerundersøkelse, intervjuer og samtaler.

Etter høringsfristens utløp vil Temaplanen for inkludering og mangfold 2018 - 2020 bli behandlet i komité for oppvekst som innstiller til endelig behandling i kommunestyret 4. september 2018.

Planens hovedmål og strategi

 • Asker er en mangfoldig kommune hvor alle opplever å kunne delta i fellesskapet og der alle har like muligheter og plikter
 • Asker er en kommune hvor innbyggere med innvandrerbakgrunn er inkludert i arbeids – og samfunnsliv
 • Nyankomne flyktninger opplever god sammenheng og koordinering av tjenester knyttet til bosetting, etablering og kvalifisering mot arbeid
 • Strategien for å nå målene gjøres gjennom fem satsingsområder med delmål. Satsingsområdene er
  • Organisering og forvaltning
  • Arbeid
  • Utdanning
  • Helse
  • Tilhørighet og medborgerskap.
 • Planen er et mål- og verdidokument, konkrete tiltak for å nå målene legges inn i virksomhetsplanene for hver tjeneste i kommunen.
 • Planen gir en klar retning for det videre arbeidet med inkludering og mangfold. Det vil være aktuelt å innarbeide målene fra temaplanen i planarbeidet med nye Asker kommune.

Gi innspill