I tillegg til å være vertskommune for to statlige asylmottak, foregår det et omfattende arbeid for bosetting og integrering av flyktninger i Asker.

Introduksjonsprogrammet for flyktninger

Asker kommune bistår flyktningene i å komme ut i skole eller jobb etter endt Introduksjonsprogram og har gode resultater. Asker har siden 2004 vært blant de 10 beste kommunene i Norge med sine resultater i Introduksjonsprogrammet. Påmelding til introduksjonsprogrammet ivaretas av avdeling for integrering og migrasjonshelse.

Integrering og migrasjonshelse mener gode resultater kan sees i lys av tett oppfølging av den enkelte.

Prosentandelen av dem som gjennomgår introduksjonsprogrammet og har fått arbeid eller skoleplass.
ÅrstallBosatteResultat introprogram
2010

46 + 11familiegjenforeninger

67%

2011

44 + 15familiegjenforeninger

65%

2012

40 + 11familiegjenforeninger

68%

2013

41 + 7familiegjenforeninger

67%

2014

56 (inkl. familiegjenforeninger)

74%

Fra Kommunedata - integrering – kan vi se at Asker har en høy andel som går ut i jobb eller utdanning, sammenliknet med andre kommuner:

Kommunedata integrering
KommunenavnProsent direkte i jobb/utdanning 
siste tre år
2011-2013
Hele landet

47,0

Oppegård

47,7

Bærum

61,3

Asker

67,0

Aurskog-Høland

20,0

Skedsmo

46,2

Øvre Eiker

15,4

Nedre Eiker

35,3

Lier

37,7

Røyken

41,2

Drammen

47,9

 

Grunnleggende behov

For å lykkes i introduksjonsprogrammet, må den enkelte flyktnings grunnleggende behov være ivaretatt slik at de er i stand til å ta imot læring. Tett oppfølging i programmet i samarbeid med alle relevante parter er viktig for å lykkes her. For at flyktningene skal kunne lykkes med deltakelse og bli kjent med det norske systemet, er det viktig å jobbe grunnleggende på mange områder. Ulik bakgrunn og forutsetninger kan skape unødige utfordringer. Det er nødvendig å legge til rette for enkel og forståelig informasjon og opplæring og god oppfølging slik at de kan nyttiggjøre seg denne.

Tidlig innsats 

Kontaktpersonene i Integrering og migrasjonshelse (tidligere Flyktningteamet) bistår den enkeltes behov for gradvis tilrettelagt informasjon, psykologen kartlegger psykisk helse og foreldreveileder tilbyr kurs og oppfølging av barnefamiliene. Tidlig innsats og forebygging er sentrale stikkord i arbeidet for en god integrering. I tillegg har det vært sentralt i alle år å ha en arbeidskonsulent som følger den enkelte tett på veien ut til arbeidslivet.

Tett oppfølging 

Introduksjonsprogrammet starter opp innen tre måneder, såfremt det ikke fremkommer store helseutfordringer. Det er viktig at flyktningen kan nyttiggjøre Introduksjonsprogrammet når de starter opp. Integrering og migrasjonshelse har tett kontakt med Folkeuniversitetet i Asker med den enkelte flyktning gjennom tverrfaglige samtaler og samarbeidsmøter. Arbeidskonsulent og NAV deltar i slutten av programmet for de som skal ut i jobb. 

Tett oppfølging med alle samarbeidspartnere og flyktningen er sentralt for at de skal lykkes med sine mål.

Se fakta om introduksjonsprogrammet på IMDis nettsider.

Integrering av enslige mindreårige

Barn og unge flyktninger som kommer alene til Asker, bor i stor grad i bofellesskap de første årene de bor i kommunen. I bofellesskapene følges ungdommene opp av miljøpersonale som hjelper til med skolegang og helseoppfølging.

Miljøpersonalet introduserer ungdommene for livet i Asker og i Norge, og alle får også en fadder i huset som viser dem rundt i Asker. I likhet med andre barn og unge i kommunen deltar også de enslige mindreårige på forskjellige fritidsaktiviteter.

Både ungdommer i bofellesskap og ungdommer med oppfølging fra ettervern kan delta på leksehjelp på Radar to ganger i uken der det også er lagt opp til sosialt samvær.

Barneverntjenesten, i samarbeid med lokalt næringsliv, bistår med arbeidspraksis som et integreringstiltak for ungdommene, og tiltaket gir samtidig nyttig språktrening og arbeidserfaring.

Barneverntjenesten samarbeider med Rotary om aktiviteter og turer for ungdommene. Det er absolutt ønskelig med mer samarbeid og flere bidrag fra lokale aktører i Asker, både fra frivilligheten og det private næringsliv.

De fleste enslige mindreårige som bosettes i Asker fullfører enten videregående eller kommer seg i jobb før de er 23 år. Dette skyldes nok både at ungdommene er veldig motiverte til å komme seg i jobb, og at barneverntjenesten har et høyt fokus på oppfølging av ungdommenes kvalifiseringsløp.

Det er et økende behov for å bosette enslige, mindreårige flyktninger under 15 år, men kommunen opplever at det er svært vanskelig å finne fosterfamilier til disse barna.