Asker kommune bistår flyktningene i å komme ut i skole eller jobb etter endt Introduksjonsprogram og har gode resultater.

Asker har siden 2004 vært blant de 10 beste kommunene i Norge med sine resultater i Introduksjonsprogrammet. 

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er hjemlet i introduksjonsloven og skal styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Programmet består av et heldagsprogram (37,5 timer i uken) som varer i inntil to år. Målsettingen er at flyktninger skal være i arbeid eller utdanning når programmet er ferdig.

Introduksjonsprogrammet starter opp innen tre måneder etter bosetting, såfremt det ikke fremkommer store helseutfordringer. Programmet består i hovedsak av opplæring i norsk, samfunnskunnskap og språkpraksis.

Asker kan vise til høy måloppnåelse i programmet. Kommunen har kompetente medarbeidere innen alle fagområder. Tett oppfølging av den enkelte deltaker og gode samarbeidsrutiner anses å ha god effekt på resultatene.