Asker kommune er partner i FutureBuilt. Dette er et 10-årig program som går fram til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

FutureBuilt er en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling, og en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere.

Gjennom samarbeidet med FutureBuilt kan kommunen høste erfaringer om bærekraftig bygg og byområder, og videreføre erfaringer til andre prosjekter i kommunen.

Skal bidra til forbildeprosjekter

 Illustrasjon Kistefossdammen barnehage
Kistefossdammen barnehage i Heggedal er et FutureBuilt forbildeprosjekt i Asker kommune. Illustrasjon: Christensen og Co arkitekter

Et hovedmål med FutureBuilt er å bidra til forbildeprosjekter, det vil si byggeprosjekter som tilfredsstiller FutureBuilts kvalitetskriterier. Forbildeprosjektene - både områder og enkeltbygg – skal redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet og bidra til et godt bymiljø. FutureBuilt skal være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og stimulere til nyskapning og endret praksis.

Politisk vedtatt medlemskap

Partnerne i FutureBuilt:

  • Oslo kommune
  • Drammen kommune
  • Bærum kommune
  • Asker kommune
  • Husbanken
  • Enova
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Grønn Byggallianse
  • Norske arkitekters landsforbund

Medlemskap i FutureBuilt ble behandlet i Asker formannskapet 04.09.12 sak 0151/12.

Forbildeprosjekter i Asker:

FutureBike sykkelerklæring

Fram til 2020 skal FutureBuilt-kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen samarbeide om en felles, politisk viljeserklæring om sykkeltiltak, kalt FutureBike.