Asker formannskap har vedtatt å legge Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 ut på høring. Alle som ønsker kan sende innspill til budsjettforslaget for neste år og økonomiplanen for de påfølgende tre årene. Høringsfristen er 19. oktober 2018.

Dette budsjettet og handlingsprogrammet blir det siste for nåværende Asker kommune. Siden 2016 har Asker, Røyken og Hurum kommuner jobbet med å bygge nye Asker kommune. 2019 blir en intensiv sluttfase fram mot 1. januar 2020. 

- I 2019 skal vi sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud, sier rådmannen i Asker, Lars Bjerke. 

God økonomi, men lavere vekst

- Ambisjonen for Asker kommune er å levere et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som holder høy kvalitet og tilfredsstiller innbyggernes behov, innenfor de gitte økonomiske rammene. Dette handlingsprogrammet legger til rette for både utvikling av tjenestene og investeringer i nye formålsbygg i perioden fremover, sier rådmannen.

Asker kommune har en god økonomi, og har de siste årene levert gode resultater. Store investeringer i helsebygg, skoler, barnehager og idrettsanlegg de siste årene har imidlertid ført til høy lånegjeld. I tillegg har befolkningsveksten vært lavere enn forventet de siste to årene, og dette kan få konsekvenser for skatteinntektene. Sammen med uro i finansmarkedene, økte pensjonsutgifter og økte demografikostnader utfordrer dette kommunens økonomi.

- For å være i forkant av mulige endrede økonomiske rammebetingelser, legger dette budsjettet opp til at vi effektiviserer tjenestene våre med 30 millioner kroner i 2019, sier Lars Bjerke.

Rådmannen oppsummerer kommunens planer for neste år

Les Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 

Slik gir du innspill til forslaget

Send inn dine innspill til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 gjennom vårt digitale høringsskjema

Du kan også sende innspill som e-post til post@asker.kommune.no, eller som brev til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker. Merk med saksnummer 17/18629.

Høringsfristen er 19. oktober 2018.