Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023 er nå lagt ut på høring. Oslo byområde omfatter kommunene Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker og Rælingen. Frist for innspill er 15.08.18.

Handlingsplan mot støy i Oslo byområde utarbeides av en prosjektgruppe satt sammen av alle anleggseierne: De 7 kommunene, Statens vegvesen Region øst, Bane NOR, Sporveien og Oslo Havn KF.

Som største kommune har Oslo koordineringsansvaret for den samlede rapporteringen fra strategisk støykartlegging og for den samlede handlingsplanen mot støy i byområdet. Ansvaret er lagt til Bymiljøetaten ved miljødivisjonen.

Send innspill

Innspill til handlingsplanen gis innen 15.08.2018.

Alle innspill sendes Bymiljøetaten i Oslo kommune på e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til:

Bymiljøetaten Oslo kommune
Postboks 636 Løren
0507 Oslo

Merk innspillet med saksnummer 18/06018

Bymiljøetaten vil videreformidle innspill til rett anleggseier for vurdering og eventuell innarbeiding. Handlingsplanen vil bli oversendt til Fylkesmannen og Miljødirektoratet innen 1.oktober 2018.

Politisk behandling vil skje etter oversending til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.