Asker kommune legger forslag til endring i Billingstad og Hvalstad skolekretser ut på høring. Alle som vil, kan uttale seg om de foreslåtte endringene. Høringsfristen er 3. september 2018.

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker 2016 - 2028. Med bakgrunn i lavere barne- og elevtall og endrede planer for utbygging, ble et tillegg til strategien lagt frem til politisk behandling vår 2018.

Tillegg 2018 viderefører virkemidlene som ble vedtatt i Strategi for barnehage- og skolekapasitet 2016 - 2028. Kapasitetsutfordringer i barnehager og skoler løses med:

  • Kretsgrenseendringer for skolene
  • Rehabilitering av eksisterende bygg
  • Nybygg

Kommunestyret vedtok 12. mai å legge forslag til endringer av skolekretser Billingstad skole og Hvalstad skole ut på høring.

Elever som allerede har plass ved skolene vil beholde skoleplassen uavhengig av kretsgrenseendringene. Endringene vil ha virkning for barn som ennå ikke er skrevet inn ved skolen. Søknad om skolebytter reguleres av forskrift om rett til skoleplass.

Foreslåtte endringer Billingstad og Hvalstad skolekretser

For å sikre kapasitet til elevveksten som vil komme ved utbyggingen på Vestre Billingstad, må den delen av Billingstad skolekrets hvor utbyggingen kommer, flyttes til Hvalstad skolekrets. Billingstad skole har ikke kapasitet til elevveksten i dette området.

Rådmannen foreslår å flytte deler av grunnkrets 0304 til Hvalstad skolekrets. Det gjelder fra Stasjonsveien 18-44, Billingstadsletta 61-91(bare oddetallssiden) og følger grunnkrets til Neselva.  Det  trengs ingen trafikksikkerhetstiltak for å sikre skoleveien fra dette området til Hvalstad skole. 

Kart over forslag til endring i Billingstad og Hvalstad skolekretser. Klikk på kartet for å se detaljer. Velg visning i kartløsningen ved å trykke på ikonet 

Kart

Send høringsuttalelse

Høringsfrist er 3. september 2018

Høringssvaret kan sendes inn elektronisk her

Høringssvaret kan også sendes på e-post til post@asker.kommune.no 
eller per post til Asker kommune, PB 353, 1372 Asker

Hvis høringssvaret sendes på e-post eller med brev, merkes svaret med «Høringsuttalelse endring i Billingstad og Hvalstad skolekretser»

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp legges saken med høringsuttalelsene fram for kommunestyret for vedtak. Rådmannen foreslår at endringen skal gjelde fra 1.11.2018.