Asker kommune legger forslag til endring i Drengsrud og Vardåsen skolekretser ut på høring. Alle som vil, kan uttale seg om de foreslåtte endringene. Høringsfristen er 3. september 2018.

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker 2016 - 2028. Med bakgrunn i lavere barne- og elevtall og endrede planer for utbygging, ble et tillegg til strategien lagt frem til politisk behandling vår 2018.

Tillegg 2018 viderefører virkemidlene som ble vedtatt i Strategi for barnehage- og skolekapasitet 2016 - 2028. Kapasitetsutfordringer i barnehager og skoler løses med:

  • Kretsgrenseendringer for skolene
  • Rehabilitering av eksisterende bygg
  • Nybygg

Kommunestyret vedtok 12. mai å legge forslag til endringer av skolekretser Drengsrud skole og Vardåsen skole ut på høring.

Elever som allerede har plass ved skolene vil beholde skoleplassen uavhengig av kretsgrenseendringene. Endringene vil ha virkning for barn som ennå ikke er skrevet inn ved skolen. Søknad om skolebytter reguleres av forskrift om rett til skoleplass.

Foreslåtte endringer Drengsrud og Vardåsen skolekretser

Drengsrud skole har lav kapasitet, og gamle skolebygg,med begrenset fleksibilitet. Dette gir utfordringer når barnekullene blir så store at trinnene må tredeles. Det er store kull de kommende årene. For Vardåsen skole er tilfellet motsatt, her blir barnekullene mindre i årene som kommer.

Området som foreslås flyttet fra Drengsrud til Vardåsen skolekrets er hele grunnkrets 1003 og deler av grunnkrets 1006. Grunnkrets 1006 deles ved Gamle Drammensvei 370 og Skansejordet 3 (se kart). 

Det er gjort befaring med Kommunalteknisk avdeling for å vurdere skoleveien, og det er mulig å bruke undergang under E-18 ved Skansen/Gamle Drammensvei 396B som skolevei. Veien må utbedres/asfalteres og det må settes opp gatelys. Det er fra Skansejordet 3, 900 meter til Drengsrud skole og 2 km til Vardåsen skole.

Kart over forslag til endring i Drengsrud og Vardåsen skolekretser. Klikk på kartet for å se detaljer. Velg visning i kartløsningen ved å trykke på ikonet 

Kart

Send høringsuttalelse

Høringsfrist er 3. september 2018.

Høringssvaret kan sendes inn elektronisk her

Høringssvaret kan også sendes på e-post til post@asker.kommune.no 
eller per post til Asker kommune, PB 353, 1372 Asker

Hvis høringssvaret sendes på e-post eller med brev, merkes svaret med «Høringsuttalelse endring i Drengsrud og Vardåsen skolekretser»

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp legges saken med høringsuttalelsene fram for kommunestyret for vedtak. Rådmannen foreslår at endringen skal gjelde fra 1.11.2018.