Asker kommune legger forslag til endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekretser ut på høring. Alle som vil, kan uttale seg om de foreslåtte endringene. Høringsfristen er 3. september 2018.

Kommunestyret vedtok i januar 2017 Strategi for barnehage - og skolekapasitet i Asker 2016 - 2028. Med bakgrunn i lavere barne- og elevtall og endrede planer for utbygging, ble et tillegg til strategien lagt frem til politisk behandling vår 2018.

Tillegg 2018 viderefører virkemidlene som ble vedtatt i Strategi for barnehage- og skolekapasitet 2016 - 2028. Kapasitetsutfordringer i barnehager og skoler løses med:

  • Kretsgrenseendringer for skolene
  • Rehabilitering av eksisterende bygg
  • Nybygg

Kommunestyret vedtok 12. mai å legge forslag til endringer av skolekretser Mellom-Nes skole og Hvalstad skole ut på høring.

Elever som allerede har plass ved skolene vil beholde skoleplassen uavhengig av kretsgrenseendringene. Endringene vil ha virkning for barn som ennå ikke er skrevet inn ved skolen. Søknad om skolebytter reguleres av forskrift om rett til skoleplass.

Foreslåtte endringer Mellom-Nes og Hvalstad skolekretser

For å sikre kapasitet til elevene i Mellom-Nes skolekrets, forslår rådmannen å endre skolens inntaksområde. Forslaget er at deler av Mellom-Nes skolekrets flyttes til Hvalstad skolekrets. Hvalstad har i dag noe overkapasitet, mens Mellom-Nes skole har økende underkapasitet og ikke arealer rundt skolen for en utvidelse.

Forslaget fra kommunen er at deler av grunnkrets 0205 blir flyttet til Hvalstad skolekrets. Området som foreslås flyttet er Dalslia 20A til 40, Langkroken fra 12A, Holmenåsen, Holmengata og ut i fjorden, og resten av grunnkrets 0205 (se kart). 

Det er gjort befaring med Kommunalteknisk avdeling med tanke på trafikksikkerhet. Det eneste som trengs av trafikksikkerhetstiltak er et sikkerhetsgjerde på gangbro over E-18 i enden av Fjellstadveien. Gangavstand til Hvalstad skole fra Langkroken 12A er 2 kilometer, mot 1,3 kilometer til Mellom-Nes skole.

Kart over forslag til endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekrets. Klikk på kartet for å se detaljer. Velg visning i kartløsningen ved å trykke på ikonet Kart

Send høringsuttalelse

Høringsfrist er 3. september 2018

Høringssvaret kan sendes inn elektronisk her

Høringssvaret kan også sendes på e-post til post@asker.kommune.no 
eller per post til Asker kommune, PB 353, 1372 Asker

Hvis høringssvaret sendes på e-post eller med brev, merkes svaret med «Høringsuttalelse endring i Mellom-Nes og Hvalstad skolekretser»

Videre behandling

Etter høringsperiodens utløp legges saken med høringsuttalelsene fram for kommunestyret for vedtak. Rådmannen foreslår at endringen skal gjelde fra 1.11.2018.